positive Ergebnisse von Propecia €73.21
22 marca 2023

Przedłużenie terminów złożenia zeznań CIT do końca czerwca 2023

Dnia 22 marca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie przedłużające termin złożenia zeznania CIT-8, CIT-8E a także innych zeznań oraz realizacji obowiązków z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 530) przedłużono do 30 czerwca 2023 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do:

 • złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, czyli CIT-8 z załącznikami, jeżeli wystąpi obowiązek ich dołączenia do zeznania głównego, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.,
 • wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku

‒ o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.; dalej: ustawa o CIT).


Ponadto, do 30 czerwca przedłużono również termin:

 • określony w art. 28r ust. 1 ustawie o CIT, a zatem termin do złożenia deklaracji o wysokości dochodu (CIT-8E) osiągniętego za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. (dotyczący to podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek czyli tzw. CIT Estońskim);
 • do wykonania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązków, o których mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 i 4 ustawy o CIT (mowa o obowiązkach podatnika wybierającego opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek), jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od 1 lutego 2023 r. do 1 marca 2023 r.;
 • określony w art. 28 ust. 1 ustawy o CIT, czyli do złożenia informacji określonej w tym przepisie (CIT-8ST) według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Z treścią wskazanego powyżej rozporządzenia możecie zapoznać się Państwo pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000053001.pdf

20 czerwca 2022

Polski Ład 2.0.

Prezydent Andrzej Duda, dnia 13 czerwca 2022 r. podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która obejmuje m.in. poniższe zmiany:

 • Obniżenie stawki PIT w pierwszym progu skali podatkowej z 17% do 12%, przy niezmienionym poziomie progu skali podatkowej (120.000 zł) oraz kwoty wolnej (30.000 zł);

  • za 2022 r. wyliczany będzie tzw. hipotetyczny podatek należny, liczony z uwzględnieniem tzw. ulgi dla klasy średniej oraz skali podatkowej obowiązującej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.
 • Uchylenie przepisów dotyczących tzw. ulgi dla klasy średniej.
 • Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania, możliwe zmiany:

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> skala podatkowa (zmiana formy opodatkowania od lipca 2022 r. lub dopiero po zakończonym roku 2022 r.),
  • podatek liniowy -> skala podatkowa (zmiana formy opodatkowania dopiero po zakończonym roku 2022 r.).
 • Przywrócenie możliwości częściowego odliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców:

  • dla podatników rozliczających się w formie podatku liniowego – do 8.700 zł w 2022 r. (pomniejszenie dochodu),
  • dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – do 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu),
  • dla podatników na karcie podatkowej – 19% zapłaconej składki zdrowotnej (pomniejszenie podatku). Slot deposit pulsa

Co do zasady, nowe przepisy będą obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Natomiast wśród zmian wchodzących w życie od 1 stycznia 2023 r. wymienić można m.in.:

 • Objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 • Możliwość złożenia oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczek na podatek dochodowy do maksymalnie 3 płatników, wówczas w przypadku np. jednej umowy o pracę kwota zmniejszająca wyniesie 300 zł, w przypadku dwóch umów – po 150 zł, w przypadku trzech umów – po 100 zł. RTP Tertinggi hari ini

 

 

10 czerwca 2022

Konferencja jubileuszowa z okazji 115 – lecia SKwP

1 stycznia 2022 r. weszła w życie m.in. nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadzająca duże ułatwienia w podpisywaniu przez członków zarządu spółek kapitałowych dokumentów finansowych, w tym sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności.

W dniach 8-9 czerwca 2022 r., odbyła się dwudniowa konferencja online „KSIEGOWY architekt bezpiecznego biznesu” organizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Prezes spółki 4AUDYT sp. z o.o. Pan Łukasz Motała był jednym z zaproszonych gości specjalnych który dał wykład w dniu 9 czerwca 2022 r. pt.: PRAKTYCZNE SPOJRZENIE NA RACHUNKOWOŚĆ W ŚWIETLE GLOBALNYCH ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH. Program Konferencji można zobaczyć pod linkiem: Slot deposit pulsa

Linki do udziału w konferencji:

 

Dzień 1 – RTP Tertinggi hari ini

 

Dzień 2 – Slot deposit link aja

26 kwietnia 2022

Wyniki Rankingu Audytorów za 2021 r.

4AUDYT sp. z o.o. w gronie największych audytorów dorocznego rankingu Gazety Giełdy „Parkiet” oraz Dziennika „Rzeczpospolita”.

Nasza spółka została wyróżniona 1. miejscem w kategorii najbardziej aktywnej firmy audytorskiej na rynku NewConnect w roku 2021 w Rankingu Spółek Giełdowych Gazety „Parkiet”.

Ponadto, 4AUDYT sp. z o.o. znalazła się na Slot deposit pulsa

17. miejscu w Rankingu Firm Audytorskich Dziennika „Rzeczpospolita”,

11. miejscu w Rankingu Firm Audytorskich GPW.

Uprzejmie dziękujemy Naszym Klientom za okazane zaufanie oraz owocną współpracę. RTP Tertinggi hari ini

30 marca 2022

Zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych

1 stycznia 2022 r. weszła w życie m.in. nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadzająca duże ułatwienia w podpisywaniu przez członków zarządu spółek kapitałowych dokumentów finansowych, w tym sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności. RTP Tertinggi hari ini

Elektroniczne podpisanie sprawozdania finansowego wymagane jest tylko przez jednego członka zarządu wraz z osobą, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych pod dwoma warunkami:

– złożenie przez pozostałych członków zarządu pisemnego (papierowego) lub elektronicznego oświadczenia, że sprawozdanie spełnia wymogi przewidziane w ustawie;

– wskazanie w oświadczeniu daty i godziny podpisania sprawozdania przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Oświadczenie należy złożyć łącznie ze sprawozdaniem finansowym w KRS. Slot deposit pulsa

 

Warto tutaj dodać, że w związku z trwającym okresem pandemicznym nastąpiła zmiana niektórych terminów sprawozdawczych wg tabeli poniżej:

11 marca 2022

Podpisanie ustawy przez Prezydenta w związku z Rozporządzeniem z 7.01.2022 r.

Prezydent podpisał ustawę z dnia 24 lutego 2022 r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Ustawa Zmieniająca wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.; dalej: ustawa o PIT).

 

Celem nowelizacji jest m.in. uregulowanie mechanizmu przedłużania terminów pobrania i wpłaty na podatek dochodowy, który został wcześniej wprowadzony do systemu prawnego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej: Rozporządzenie). Slot deposit pulsa

 

Mechanizm przedstawiony w Ustawie Zmieniającej odpowiada mechanizmowi przedstawionemu w Rozporządzeniu. Mechanizm przedstawiony w Ustawie Zmieniającej ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy za miesiące od lutego do grudnia 2022 r. Slot deposit pulsa

 

Istotna zmiana dotyczy możliwości rezygnacji przez pracownika z przedłużania terminu poboru zaliczki na podatek dochodowy, która nie jest uzależniona, tak jak w przypadku Rozporządzenia, od tego czy pracownik złożył oświadczenie PIT-2. Innymi słowy: bez względu na to czy pracownik złożył pracodawcy PIT-2 może on złożyć płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o nieprzedłużenie terminów, o których mowa w art. 31, art. 38 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1. W takiej sytuacji przepisów „o nieprzedłużaniu terminu poboru zaliczki” nie stosuje się najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik otrzymał ten wniosek. Pracownik może zatem złożyć rezygnację z mechanizmu podwójnego liczenia zaliczek na podatek dochodowy i rozliczać się zgodnie z zasadami obowiązującymi od 2022 r.Slot deposit pulsa

 

Ponadto, w wyniku wprowadzonych zmian, oświadczenie PIT-2 będzie mogło zostać złożone w trakcie roku podatkowego. W związku z powyższym płatnik będzie zobowiązany do zmniejszania zaliczek na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również wówczas, gdy oświadczenie zostanie złożone w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym, jak miało to miejsce dotychczas. Slot deposit pulsa

 

Płatnik odlicza kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał to oświadczenie.

 

Ponadto oświadczenie PIT-2 będzie mógł złożyć emeryt lub rencista, jeżeli złoży do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej.

 

Podstawowym terminem wejścia w życie ustawy jest dzień następujący po dniu ogłoszenia. Ustawę ogłoszono w Dzienniku Ustaw dnia 9 marca 2022 r.

 

Więcej informacji RTP Tertinggi hari ini

11 marca 2022

Wydłużone terminy na sprawozdawczość za 2021 rok

Opublikowane zostało rozporządzenie Ministerstwa Finansów przedłużające terminy sprawozdawcze za 2021 r.

Ministerstwo Finansów wydłużyło czas na sporządzenie sprawozdań finansowych. Podjęło  decyzję tak jak w dwóch poprzednich latach o przesunięciu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2021 r. 9 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 561 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia
i przekazania sprawozdań finansowych.

Wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów dotyczy:

 • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – przesunięcie terminu o 3 miesiące,
 • jednostek sektora finansów publicznych – przesunięcie o 1 miesiąc,
 • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS)– przesunięcie terminu o 3 miesiące.

Na podstawie rozporządzenia zostały przedłużone terminy dot.: inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdań finansowych jego przekazywania oraz zatwierdzenia Rozporządzenie dotyczy także skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

 

Więcej informacji https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000056101.pdf

28 lutego 2022

Bezpłatny webinar – „Zamknięcie roku”

W dniu 9 marca 2022 r. o godz. 11:00 odbędzie się bezpłatny webinar na temat zamknięcia roku z Wydawnictwa Rachunkowość sp. z o.o., w którym prelegentem będzie Prezes Zarządu 4Audyt sp. z o.o. Pan Łukasz Motała. Program szkolenia poniżej:

Anna Staszel – Wydłużenie terminów sprawozdawczych – korzyści i zagrożenia

Łukasz Motała – Uproszczenia w ustawie o rachunkowości, z których można i warto skorzystać

Monika Król-Stępień – Prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe podstawą do sporządzenia sprawozdania finansowego.

10 stycznia 2022

Wymogi niezależności firmy audytorskiej w stosunku do badanego podmiotu w świetle art. 70 ustawy

Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje i przypomina, że jednym z wymogów niezależności wskazanych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym jest zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy zakaz kontynuowania zlecenia badania jednostki innej niż jednostka zainteresowania publicznego w przypadku, gdy przynajmniej w jednym roku, w okresie ostatnich 5 lat, przychód firmy audytorskiej z tytułu wszystkich wykonanych w danym roku obrotowym usług na rzecz tej jednostki lub jednostki z nią powiązanej stanowił co najmniej 40% całkowitego rocznego przychodu firmy audytorskiej.

 

Więcej informacji https://pana.gov.pl/komunikaty/wymogi-niezaleznosci-firmy-audytorskiej-w-stosunku-do-badanego-podmiotu-w-swietle-art-70-ustawy/

20 grudnia 2021

Cykl szkoleń z rachunkowego zamknięcia 2021 roku

Prezes Zarządu 4Audyt sp. z o.o. Pan Łukasz Motała przy współpracy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu przeprowadzi w najbliższym czasie cykl szkoleń z Zamknięcia Roku 2021 pt. Sprawozdawczość – Aktualne Problemy Zamknięcia Roku 2021.

30 grudnia 2020

Ostatnia szansa na złożenie oświadczeń do PFR

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tzw. Tarczy Finansowej mają czas na przekazanie wymaganych przez fundusz dokumentów do 31 grudnia 2020 r., w przeciwnym razie mogą stracić dotację.
Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z programu Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Firm, są zobowiązani do dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających, że osoba bądź osoby, które składały w imieniu beneficjenta wniosek o udzielenie subwencji, podpisywały umowę lub składały odwołanie, były uprawnione do reprezentowania podmiotu. Wymóg dotyczący złożenia dokumentów do 31 grudnia 2020 r. wynika z art. 11 regulaminu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm z dn. 28 maja 2020 r. Obowiązek dotyczy wszystkich beneficjentów programu, nie tylko tych wadliwie reprezentowanych.
Większość zobowiązanych przedsiębiorców otrzymała wezwania do dostarczenia odpowiednich dokumentów, wystosowanych przez banki, za pośrednictwem których składali wnioski o przyznanie wsparcia i podpisywali umowy z PRF. Obowiązek złożenia dokumentów do banków nie powinien być lekceważony. W przypadku gdy przedsiębiorca nie wywiąże się z tego obowiązku, będzie wezwany przez PFR do zwrotu otrzymanego wsparcia.
Wymagane dokumenty zależą w głównej mierze od formy prowadzonej działalności gospodarczej i tego, czy przedsiębiorca był w sposób prawidłowy umocowany do reprezentacji spółki. Zwracamy uwagę na konieczność dokładnego zapoznania się z zapisami regulaminu, umowy subwencji oraz wyjaśnieniami PFR.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu.

26 października 2020

The Best Annual Report za rok 2019

Już po raz piętnasty dla spółek rynku regulowanego oraz ósmy dla rynku NC, Instytut Rachunkowości i Podatków zaprosił spółki do konkursu ,,The Best Annual Report”. Wyniki konkursu ogłoszono 15 października 2020 r. na uroczystej gali na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Konkurs „The Best Annual Report” na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń biznesowych. Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych, zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami instytucji międzynarodowych oraz dobrymi praktykami w tym zakresie.
Celem konkursu jest promowanie firm, które sporządzają najlepsze, z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów, skonsolidowane raporty roczne, według MSSF/MSR (rynek regulowany) oraz według MSSF/MSR lub PSR (rynek NC)
W kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele firm audytorskich, domów maklerskich, agencji PR i innych instytucji związanych z rynkiem kapitałowym. W ocenie raportów biorą udział również przedstawiciele mediów i uczelni wyższych. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku oraz kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.
GPW w Warszawie S.A. jest Patronem Strategicznym konkursu dla rynku regulowanego oraz Patronem Honorowym dla rynku NC.
Gala finałowa, na której zostały ogłoszone wyniki tegorocznej edycji konkursu, odbyła się 15 października 2020 r. w Sali Notowań budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
W komisji konkursowej zasiadał m.in. Prezes Zarządu spółki 4AUDYT sp. z o.o. – Pan Łukasz Motała. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka przyznała nagrody główne, nagrody „The Best Of The Best” oraz nagrody specjalne raportom rocznym następujących spółek (kolejno w kategorii przedsiębiorstwa oraz banki i instytucje finansowe):

NAGRODY GŁÓWNE DLA NAJLEPSZYCH RAPORTÓW ROCZNYCH:

W kategorii Przedsiębiorstwa

I miejsca: PGNIG S.A.
II miejsca: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
III miejsca: GRUPA AZOTY S.A.

W kategorii Banki i instytucje finansowe

I miejsca: Santander Bank Polska S.A.
II miejsca: BNP PARIBAS S.A.
III miejsca: ALIOR Bank S.A.

NAGRODY SPECJALNE “THE BEST OF THE BEST”, dla podmiotów, które co najmniej trzykrotnie zdobyły najwyższy laur w konkursie:
• PKN Orlen S.A.
• TAURON Polska Energia S.A.
• KGHM Polska Miedź S.A.
• PKO Bank Polski S.A.
• mBank S.A.
• ING Bank Śląski S.A.
• PZU S.A.

NAGRODA SPECJALNA ZA NAJLEPSZY RAPORT ONLINE:
• Przedsiębiorstwa: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
• Banki i instytucje finansowe: PZU S.A.

NAGRODY ZA RAPORT ZINTEGROWANY:
• Przedsiębiorstwa: PKN Orlen S.A.
• Banki i instytucje finansowe: PZU S.A.

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia w następujących kategoriach:

1. Za najlepsze sprawozdanie z działalności dla:
• Przedsiębiorstwa: PGNiG S.A.
• Banki i instytucje finansowe: SANTANDER Bank Polska S.A.

2. Za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR dla:
• Przedsiębiorstwa: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
• Banki i instytucje finansowe: PEKAO S.A

3. Wyróżnienie miesięcznika „Rachunkowość” za największy progres w poprawie jakości sprawozdania finansowego:
• GRUPA Ciech S.A.

4. Wyróżnienie za najlepsze oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego:
• Spółka skarbu Państwa: Grupa Azoty S.A.
• Spółka prywatna: Budimex S.A.
• Spółka skarbu Państwa: PKO BP S.A.
• Spółka prywatna: mBank S.A.

5. Wyróżnienie za raport zintegrowany:
• TAURON Polska Energia S.A
• JSW S.A.
• PGNiG S.A.

NEWCONNECT

W tym roku po raz ósmy został zorganizowany konkurs „The Best Annual Report” dla rynku NewConnect.

NAGRODA GŁÓWNA DLA NAJLEPSZEGO RAPORTU ROCZNEGO SPÓŁKI Z NEWCONNECT:
• Photon Energy S.V.

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia w następujących kategoriach:
1. Za najlepsze sprawozdanie z działalności dla: LUG S.A.
2. Za najlepsze sprawozdanie finansowe dla: BRAND24 S.A.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Patronami Honorowymi konkursu byli: Biuro Maklerskie PKO BP, KGHM Metraco S.A. , mLeasing S.A., Mazars Audyt Sp. z o.o., Deloitte, KPMG, S&P Sp. z o.o.


Warning: array_map(): Argument #2 should be an array in /home/platne/4audyt/public_html/4audyt/4audyt.pl/public_html/nowa/wp-content/themes/4audyt/template-news.php on line 67

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/platne/4audyt/public_html/4audyt/4audyt.pl/public_html/nowa/wp-content/themes/4audyt/template-news.php on line 75
16 maja 2020

Stanowisko UKNF odnoszące się do zmiany terminu zwyczajnego walnego zgromadzenia – Kodeks spółek handlowych a wytyczne prawne związane z COVID-19

Nastąpiły zmiany w terminach dotyczących zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych oraz odbywających się zwyczajnych walnych zgromadzeń w spółkach handlowych. Podstawą do tych działań jest ustawa z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W art. 15 zzh ust. 1 pkt 1 ustawy o COVID-19 możemy przeczytać, że w razie stanu zagrożenia epidemicznego minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie mógł wyznaczyć inne daty sporządzania, zatwierdzania i przekazania do właściwych jednostek sprawozdań finansowych lub informacji, o których możemy dowiedzieć się więcej w „ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, (…)”.

W § 3 ust. 4 rozporządzenia MF wskazuje następujące termiy: „Terminy określone w art. 49b ust. 9, art. 52 ust. 1 i 3, art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 2c oraz art. 63c ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przedłuża się o 3 miesiące”. Dla jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, terminy wyszczególnione „w art. 49b ust. 9, art. 52 ust. 1 i 3, art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 2c oraz art. 63c ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przedłuża się o 3 miesiące”.

Użyte w § 3 ust. 4 rozporządzenia MF sformułowanie: „jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw (…)” dotyczy nie tylko podmiotów, które są regulowane przepisami ustaw wymienionymi w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Obejmuje bowiem również spółki publiczne, których sfery działalności są regulowane powyższą ustawą. W zakresie tak określonej reglamentacji prawnej, UKNF sprawuje nadzór nad spółkami publicznymi.

Z § 3 rozporządzenie MF odnosi się m.in. do art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, z którego wynika, że sprawozdanie ma być zatwierdzone nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Należy zwrócić uwagę, że przytoczone przepisy wskazują na pokrycie się terminów sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki, z zatwierdzeniem go przez zwyczajne walne zgromadzenie.

W celu zapewnienia należytej realizacji przez jednostki obowiązków sprawozdawczych w czasie pandemii, nastąpiła zmiana terminu wynikająca z art. 395 §1 KSH. Podstawę do przesunięcia tego terminu stanowi art. 15 zzh ust. 2 ustawy o COVID-19. Posiedzenie organu akceptującego sprawozdania finansowe w normalnych warunkach odbyłoby się do 30 czerwca 2020, a więc przed terminem zatwierdzeń.

Biorąc pod uwagę powyższe, przedłużenie terminu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia, którego przedmiotem powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, zostaje przedłużone o 2 miesiące tj. do dnia 31 sierpnia 2020r.

Art. 15 zzh ust. 2 ustawy o COVID-19  dotyczy przesunięcia terminu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia, na którym następuje nie tylko zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego, ale także ma miejsce powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Przesunięcie terminu w efekcie dotyczyć będzie zatem odbycia całego zwyczajnego walnego zgromadzenia, z uwzględnieniem wszystkich spraw wymienionych w art. 395 § 2 KSH i przytoczonych powyżej.

Szczegółowe informacje i przesuniętych terminach można znaleźć w komunikacie UKNF pod poniższym linkiem:

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=69776&p_id=18

9 kwietnia 2020

Wyniki XIX edycji Rankingu Audytorów

4AUDYT sp. z o.o. w gronie największych audytorów corocznego rankingu Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz Dziennika „Rzeczpospolita”.

Za nami XIX edycja Rankingu Audytorów. Dnia 9 kwietnia br. w Dzienniku „Rzeczpospolita” opublikowane zostały wyniki tegorocznej edycji prestiżowego rankingu najlepszych audytorów „Rzeczpospolitej” oraz Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”

Z przyjemnością informujemy, że Nasza spółka została wyróżniona 2. miejscem w kategorii najbardziej aktywnej firmy audytorskiej na rynku NewConnect w roku 2019
w rankingu Spółek Giełdowych Gazety „Parkiet”. Spółka 4AUDYT po raz kolejny potwierdziła swoją wysoką pozycję wśród najlepszych firm audytorskich w Polsce, awansując o jedno miejsce, w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Ponadto, 4AUDYT sp. z o.o. zajęła w tegorocznym rankingu:

12. miejsce w Rankingu Firm Audytorskich GPW

20. miejsce w Rankingu Firm Audytorskich Dziennika „Rzeczpospolita”

Uprzejmie dziękujemy Naszym Klientom za okazane zaufanie oraz owocną współpracę.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji Rankingu Audytorów znajdą Państwo na stronie: https://www.rp.pl/Ranking-audytorow/304089907-Ranking-audytorow-KPMG-zwyciezca-tegorocznego-zestawienia.html

3 grudnia 2019

V edycja Poznań Accounting Days

Dnia 25 listopada 2019 r., podczas V edycji Poznań Accounting Days, Pan Łukasz Motała – Prezes Zarządu 4AUDYT sp. z o.o. w Poznaniu wygłosił wykład pt. „Granica między kreatywną a agresywną rachunkowością”.

 

Poznań Accounting Days, to cykl wykładów otwartych i warsztatów o tematyce rachunkowości, audytu oraz podatków, zorganizowany już po raz piąty dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przez koło naukowe SKNR Konto, we współpracy z praktykami ze świata biznesu. Tegoroczna edycja obejmuje 13 spotkań z przedstawicielami firm, które odbywają się w terminach od 12 listopada do 12 grudnia 2019 r.

Jednym z prelegentów podczas V edycji wykładów był Pan Łukasz Motała – wieloletni praktyk, biegły rewident oraz wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, który opowiedział o cienkiej granicy pomiędzy kreatywną a agresywną rachunkowością. Wystąpienie Pana Łukasza spotkało się z dużym zainteresowaniem studentów i dostarczyło im sporej dawki użytecznej wiedzy, niezbędnej w przyszłej pracy.

Serdecznie dziękujemy SKNR Konto za zaproszenie do udziału w V edycji Poznań Accounting Days.

 

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na profilu SKNR KONTO na Facebook’u (https://www.facebook.com/SKNRKONTO/) oraz na stronie wydarzenia V edycji Poznań Accounting Days (https://www.facebook.com/events/496653950924118/).

11

12

20 listopada 2019

Łukasz Radosz, członek zespołu audytorskiego w 4AUDYT sp. z o.o., zdobywa złoty medal Mistrzostw Europy Muaythai IFMA 2019

11 listopada, w Mińsku, zakończyły się międzynarodowe zawody, jakimi były Mistrzostwa Europy Muaythai IFMA 2019. Łukasz Radosz, na co dzień pracownik spółki 4AUDYT w Poznaniu, a jednocześnie zawodnik oraz trener klubu Kohorta Poznań, 10 listopada 2019 r., już po raz drugi w swojej sportowej karierze, zdobył tytuł Mistrza Europy w Muaythai IFMA (największej światowej organizacji walk tajskiego boksu). To kolejny ogromny sukces Łukasza!

W dniach 4 – 11 listopada br. zawodnicy z całej Europy walczyli o medale w stolice Białorusi. Biorąc pod uwagę fakt, że białoruska kadra należy do czołówki światowego Muaythai, kadra Polski szykowała się na ciężkie mistrzostwa.

Zaangażowanie, wytrwałość, poświęcenie i ciężka praca kadry trenerskiej oraz fenomenalne walki i olbrzymie serce, pozostawione w ringu przez naszych reprezentantów, przyniosły wspaniałe wyniki.

Polacy zdobyli trzy złote medale, czym zapewnili sobie piąte miejsce w kwalifikacji medalowej. Jest to najlepszy wynik od kilku lat. Możemy być dumni z Reprezentacji Polski Muaythai!

Przedstawiamy złotych medalistów Mistrzostw Europy Muaythai IFMA 2019:

Seniorzy:

 • Łukasz Radosz, kategoria wagowa do 91 kg

Juniorki:

 • Martyna Kierczyńska, kategoria wagowa do 57 kg
 • Nikola Błąkała, kategoria wagowa do 63,5 kg

 

Zespół 4AUDYT mocno trzyma kciuki za kolejne sukcesy Łukasza i występy całej kadry Polski Muaythai!

ŁR1

Ł2

7 listopada 2019

The Best Annual Report za rok 2018

Już po raz czternasty dla spółek rynku regulowanego oraz siódmy dla rynku NC, Instytut Rachunkowości i Podatków zaprosił spółki do konkursu ,,The Best Annual Report”. Wyniki konkursu ogłoszono 16 października 2019 r. na uroczystej gali na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Konkurs „The Best Annual Report” na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń biznesowych. Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych, zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami instytucji międzynarodowych oraz dobrymi praktykami w tym zakresie.

Celem konkursu jest promowanie firm, które sporządzają najlepsze, z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów, skonsolidowane raporty roczne, według MSSF/MSR (rynek regulowany) oraz według MSSF/MSR lub PSR (rynek NC)

W kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele firm audytorskich, domów maklerskich, agencji PR i innych instytucji związanych z rynkiem kapitałowym. W ocenie raportów biorą udział również przedstawiciele mediów i uczelni wyższych. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku oraz kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

GPW w Warszawie S.A. jest Partnerem Strategicznym konkursu dla runku regulowanego oraz Patronem Honorowym dla rynku NC.

Gala finałowa, na której zostały ogłoszone wyniki tegorocznej edycji konkursu, odbyła się 16 października 2019 r. w Sali Notowań budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W komisji konkursowej zasiadał m.in. Prezes Zarządu spółki 4AUDYT sp. z o.o. – Pan Łukasz Motała. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka przyznała nagrody główne, nagrody „The Best Of The Best” oraz nagrody specjalne raportom rocznym następujących spółek (kolejno w kategorii przedsiębiorstwa oraz banki i instytucje finansowe):

 

NAGRODY GŁÓWNE DLA NAJLEPSZYCH RAPORTÓW ROCZNYCH:

W kategorii Przedsiębiorstwa

I miejsca: PGNIG S.A.
II miejsca:  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
III miejsca: Ciech S.A.

W kategorii Banki i instytucje finansowe

I miejsca: Santander Bank Polska S.A.
II miejsca: BNP PARIBAS Bank Polska S.A.
III miejsca: Bank Pekao S.A.

 

NAGRODY SPECJALNE “THE BEST OF THE BEST”, dla podmiotów, które co najmniej trzykrotnie zdobyły najwyższy laur w konkursie:

 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • PKN Orlen S.A.
 • TAURON Polska Energia S.A.
 • mBank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • PZU S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.

NAGRODA SPECJALNA ZA NAJLEPSZY RAPORT ONLINE:

 • Przedsiębiorstwa: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • Banki i instytucje finansowe: PZU S.A.

NAGRODY ZA RAPORT ZINTEGROWANY:

 • I nagroda: TAURON Polska Energia S.A.
 • II nagroda: PKN Orlen S.A.
 • III nagroda: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia w następujących kategoriach:

 1. Za najlepsze sprawozdanie z działalności dla:
 • Przedsiębiorstwa: Ciech S.A.
 • Banki i instytucje finansowe: PZU S.A.
 1. Wyróżnienie za stały, wysoki poziom jakości sprawozdania z działalności:
 2. Za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR dla:
 • JSW S.A.

 

 • Przedsiębiorstwa: PGNiG S.A.
 • Banki i instytucje finansowe: BNP Paribas S.A.

 

 1. Wyróżnienie miesięcznika „Rachunkowość” za największy progres w poprawie jakości sprawozdania finansowego:

 

 • PHN S.A.

 

 1. Za najlepszą wartość użytkową raportu rocznego dla:

 

 • Przedsiębiorstwa: PGNiG S.A.
 • Banki i instytucje finansowe: Santander Bank Polska S.A.

 

 1. Wyróżnienie za najlepsze oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego:

 

 • Przedsiębiorstwa: TAURON Polska Energia S.A.
 • Banki i instytucje finansowe: mBank S.A.

 

 1. Wyróżnienie za raport roczny w Internecie dla:
 2. Wyróżnienie za raport zintegrowany
 • Przedsiębiorstwa: PKP Cargo S.A.
 • KGHM Polska Miedź S.A.

NEWCONNECT

W tym roku po raz siódmy został zorganizowany konkurs „The Best Annual Report” dla rynku NewConnect.

NAGRODA GŁÓWNA DLA NAJLEPSZEGO RAPORTU ROCZNEGO SPÓŁKI Z NEWCONNECT:

 • Stopklatka S.A.

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia w następujących kategoriach:

 1. Za najlepsze sprawozdanie z działalności dla: LUG S.A.
 2. Za najlepsze sprawozdanie finansowe dla: BRAND24 S.A.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Patronami Honorowymi konkursu byli: SEG, Związek Banków Polskich, Polska Izba Biegłych Rewidentów, CFA Society Poland.

 

11 października 2019

Po roku fundacje ponownie złożą CIT-8 w wersji papierowej

Wraz z początkiem roku Fiskus utrudnił życie fundacjom i stowarzyszeniom non profit – teraz z powrotem je im ułatwia. Od 25 października br. podatnicy CIT, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku oraz nie zatrudniają żadnych pracowników, jak również zleceniobiorców, będą mogli z powrotem składać roczne zeznania do urzędów skarbowych w postaci papierowej, a nie elektronicznej.

 

Powyższa zmiana w sposobie składania rocznych zeznań dochodowych wynika z ustawy z dnia 11 września 2019 r., uchylającej przepisy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz zmianie niektórych innych ustaw, która czeka na podpis Prezydenta RP oraz publikację w Dzienniku Ustaw. To dobra wiadomość dla ok. 130 tys. podatników CIT, których termin złożenia deklaracji CIT-8 został przesunięty rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. (Dz.U. poz. 549) do 31 października 2019 r.

Nowelizacja zmienia też zasady sporządzania i przesyłania sprawozdań finansowych przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (m.in. wspomniane już fundacje i stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej).

Od 1 stycznia 2020 r. będą oni zobligowani przesyłać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowe przygotowane elektronicznie, w strukturze logicznej (tj. w formacie XML). Już dziś podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej muszą sporządzać sprawozdania elektroniczne, ale ich forma nie musi być ustrukturyzowana. Dokumenty te mogą być tworzone np. w pliku PDF i przekazywane do urzędu skarbowego np. z wykorzystaniem e-PUAP-u lub na nośniku danych.

Dobra wiadomość jest taka, że fundacje i stowarzyszenia non profit nie będą musiały kupować kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Mogą posłużyć się bezpłatnym profilem zaufanym, który można założyć np. w kilka minut za pomocą bankowości elektronicznej.

3 lipca 2019

Łukasz Radosz, członek zespołu audytorskiego w 4AUDYT sp. z o.o., udaje się do Bangkoku po drugie złoto

Spółka 4AUDYT może pochwalić się nie tylko doświadczonym zespołem i wysokimi wynikami, osiąganymi w ogólnopolskich rankingach najlepszych audytorów – w gronie pracowników 4AUDYT sp. z o.o. znajdziemy również świetnych sportowców!

Łukasz Radosz, na co dzień pracownik spółki 4AUDYT w Poznaniu, a jednocześnie zawodnik klubu Kohorta Poznań, w nocy z 19 na 20 maja 2018 r., walcząc w meksykańskim Cancun, jako drugi Polak w historii zdobył tytuł Mistrza Świata w Muaythai IFMA (największej światowej organizacji walk tajskiego boksu). Już wkrótce Łukasz ma szansę na kolejne zwycięstwo.

Łukasz Radosz stał się liderem polskiej drużyny, zdobywając medale dla Polski w klasyfikacji medalowej każdych zawodów IFMA. Dzięki wytrwałości, pracowitości i ciężkiej pracy. Łukasz osiąga świetne wyniki, dzięki którym jest uznawany za jednego z najlepszych sportowców IFMA.

Będący obecnym Mistrzem Świata Łukasz, jest jednym z faworytów do światowego złota w Bangkoku. Mistrzostwa Świata Muaythai IFMA 2019 odbędą się w dniach
19 – 30 lipca 2019 r. w stolicy Tajlandii Bangkoku. Decyzją trenerów kadry Polski Muaythai juniorów i seniorów, powołani zostali:

Seniorki 18-40 lat:

 • Laura Nowińska– do 45 kg
 • Paulina Ilnicka– do 48 kg
 • Gabriela Kuzawińska– do 51 kg
 • Magdalena Rak– do 63,5 kg

Seniorzy 18-40 lat:

 • Mariusz Lach– do 60 kg (poniżej 23 lat)
 • Jakub Syc– do 60 kg
 • Oskar Siegert– do 63,5 kg
 • Mateusz Janik– do 67 kg
 • Arkadiusz Krupa– do 71 kg
 • Łukasz Radosz– do 86 kg

 

Zespół 4AUDYT mocno trzyma kciuki za kolejne sukcesy Łukasza i występy całej kadry Polski Muaythai na Mistrzostwach Świata w Bangkoku!

1

 

2

2 lipca 2019

Reprezentacja SKwP na biegu EKIDEN

Dnia 9 czerwca 2019 r. na terenach wokół Jeziora Maltańskiego odbył się długodystansowy bieg sztafetowy – EKIDEN, w którym wystartowała drużyna reprezentująca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział w Poznaniu. Firmę 4AUDYT sp. z o.o. reprezentowała Pani Agnieszka Matkowska – Dyrektor Biura.

 

EKIDEN to słowo pochodzenia japońskiego (ekiden-kyōsō) i oznacza długodystansowy bieg sztafetowy. Źródłem sztafety był specjalny system transportowy i pocztowy działający w dawnych czasach w Japonii. A polegał na tym, że podczas trasy w określonych punktach zmieniali się kurierzy, dzięki czemu wiadomości i towary były przesyłane szybciej i pewniej.

To właśnie w Japonii wykształciły się największe tradycje tego typu biegów, a udział w niektórych sztafetach jest prestiżem, o którym marzy wielu Japończyków. Stanowi to dla nich ogromne wyzwanie i jest powodem do dumy, że mogą uczestniczyć w takim wydarzeniu reprezentując swój zespół.

Dzięki tej japońskiej tradycji bieg zyskuje coraz większą popularność na całym świecie. Przyjmuje różne formy rywalizacji, lecz najbardziej popularny stał się bieg z udziałem 6 zawodników na dystansie klasycznego maratonu, czyli 42 km 195 metrów. Każdy z biegaczy ma do pokonania na swojej zmianie dostosowany do swoich możliwości, określony dystans (od 5,4 km do 10,8 km), tak aby finalnie cała drużyna przebiegła wytyczoną trasę.

Od kilku lat podobna sztafeta organizowana jest w Poznaniu. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ma swoich reprezentantów na imprezie już po raz szósty. W sztafecie maratońskiej, która odbyła się 9 czerwca br. wystartowała drużyna, w składzie:

Stowarzyszenie Księgowych w Poznaniu: Agnieszka Matkowska, Robert Uzarewicz, Anita Skoczylas, Katarzyna Cieślewicz – Galas, Beata Skorniak, Piotr Żakowski.

Księgowi – biegacze amatorzy mimo, że się nie znali, stworzyli świetny koleżeński zespół, pomagając i wspierając się na trasie, a w rezultacie, osiągając wspólnie rewelacyjny czas 03:49:17.

Po prawie czterogodzinnym boju w upale, drużyna SKwP zajęła 177 miejsce (na 261 drużyn), a jako drużyna mieszana 40 miejsce (na 80 drużyn).

EKIDEN zorganizował nie tylko wspaniałą imprezę biegową, ale również część wpisowego w kwocie 11 182,00 zł przeznaczył na Fundację Niesiemy Nadzieję.

Wszystkim uczestnikom, którzy włożyli ogromny trud i wysiłek, serdecznie gratulujemy wyników!

1

2

65450138_934176326924225_2206053769123201024_o

22 maja 2019

Konferencja TGS w Atenach

W dniach 16 – 17 maja 2019 r. odbyła się coroczna konferencja grupy TGS Global, na której spotkali się członkowie ponad 20 państw członkowskich z Europy, Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Firmę 4AUDYT sp. z o.o. reprezentował Wiceprezes Zarządu, biegły rewident – Pan Krzysztof Pierścionek.

W tym roku, głównymi tematami konferencji w Grecji był rozwój i przyszłość sieci TGS. Przedstawiciele grupy TGS skoncentrowali się na identyfikacji potrzeb klientów oraz członków grupy, dyskusjach i warsztatach dotyczących oferowanych usług oraz usług, które należy rozwijać w sieci, m.in. koncepcji TGS Experience.

15 maja odbyła się uroczysta inauguracja nowego członka sieci TGS – biuro TGS Hellas. Omówione zostały perspektywy rozwoju biznesu w Grecji wraz z nowym partnerem.

Pierwszego dnia konferencji, uczestnicy zaprezentowali podejmowane przez nich inicjatywy, m.in. virtualny CFO, narzędzia doboru partnerów czy metody budowania pozycji w sieci oraz wzięli udział w warsztatach poprowadzonych przez Heather Townsend – autorkę książek, mówcę i coacha, dotyczących rozwoju sieci i współpracy w zakresie rozwiązywania wspólnych problemów w usługach wspólnych sieci TGS.

Drugiego dnia konferencji poruszone zostały tematy nawiązujące do zasad jakości świadczenia usług w sieci, międzynarodowego projektu organizacji wymiany pracowników pomiędzy biurami członkowskimi sieci TGS, narzędzi komunikacji w sieci internetowej.

Ponadto, zaprezentowano nowego członka – firmę z USA oraz potencjalnych członków z Niemiec oraz Polski. Odbyły się również zajęcia z trenerką Pamelą Caravas oraz przedstawicielami sieci TGS, nt. rozwoju wewnętrznego, zwiększania wydajności intelektualnej oraz efektywności pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi takich jak Mindmapping (synergiczna współpraca obu półkul mózgowych).

Na zakończenie konferencji odbył się uroczysty obiad oraz wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Więcej informacji o sieci TGS Global znajduje się tutaj: http://www.tgs-global.com/ .

0

IMG-20190516-WA0001

IMG-20190516-WA0006

16 maja 2019

Forum Podatkowe Poznań 2019

W dniach 13 – 14 maja 2019 r. odbyło się wyjątkowe wydarzenie zorganizowane przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Poznaniu. Patronem Wspierającym to wydarzenie był m.in. Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Forum Podatkowe Poznań 2019 to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce. Poznań, jako stolica Wielkopolski, tradycyjnie kojarzącej się w całym kraju z gospodarnością i przedsiębiorczością, była naturalnym wyborem na miejsce organizacji spotkania.

Forum zostało podzielone na trzy równoległe bloki tematyczne: prawo, ekonomia i edukacja podatkowa. Jednoczesna realizacja trzech głównych wątków Forum, pozwoliła każdemu uczestnikowi wydarzenia dowolnie ukształtować swój plan uczestnictwa – tak, aby zapewnić sobie dostęp do możliwie największej liczby wystąpień, paneli dyskusyjnych, a także spotkań z ekspertami. Celem wydarzenia była dyskusja o kierunkach rozwoju podatków w rozmaitych obszarach. Uczestnikami Forum były osoby, które bezpośrednio uczestniczą w kształtowaniu systemu podatkowego w Polsce.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Poznaniu, poza objęciem patronatu nad wydarzeniem, miało ogromny wkład w merytoryczną część Forum. Drugiego dnia Forum Podatkowego Poznań 2019 odbył się panel przygotowany przez osoby związane z Wielkopolskim Oddziałem SKwP – blok tematyczny Edukacja, panel pt. „Edukacja zawodowa – perspektywy”.

Jednym z prelegentów wydarzenia był Pan Łukasz Motała – Ekonomista, Biegły rewident, wykładowca SKwP, Prezes Zarządu 4AUDYT sp. z o.o., który opowiedział o wyzwaniach w zakresie organizacji rachunkowości w związku ze zmianami prawa oraz postępującą cyfryzacją. Sesja zorganizowana przez Oddział Wielkopolski SKwP na Forum Podatkowym przyciągnęła pełną salę słuchaczy.

Pełna agenda oraz relacja z wydarzenia znajduje się na stronie internetowej:

https://forumpodatkowepoznan.pl/

2

1

11

14 maja 2019

Podatki i rachunkowość 2019 – najważniejsze problemy i aktualne zmiany – szkolenie wyjazdowe

4AUDYT sp. z o.o. serdecznie zachęca do zapoznania się z ofertą wyjazdowego szkolenia, organizowanego przez Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu w dniach 28 – 30 maja 2019 r. w ośrodku Ostoja Chobienice.

Przedmiotem szkolenia będą następujące tematy:

 • Zmiany w VAT 2019 – obowiązujące od czerwca i dalsze terminy  – wykładowca: Luiza Pieprzyk,
 • Porównanie transakcji zakupu i sprzedaży zagranicznej – podobieństwa i różnice w rozliczaniu VAT 2019 oraz największe błędy podatnika – wykładowca: Luiza Pieprzyk,
 • Zmiany w prawie bilansowym oraz omówienie dylematów związanych z ostatnim zamknięciem roku – wykładowca: Łukasz Motała.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą!

Szczegóły można też znaleźć na stronie internetowej SKwP w Poznaniu: https://www.skwp.poznan.pl/szkolenia/podatki-i-rachunkowosc-2019-najwazniejsze-problemy-i-aktualne-zmiany-szkolenie-wyjazdowe-ostoja-367-1754

 

29 kwietnia 2019

Gala Finałowa Konkursu Wiedzy o Finansach

V edycja Finansomanii oraz IV edycja Finansomanii Junior rozstrzygnięta!

17 kwietnia 2019  r. zakończyły się tegoroczne edycje Konkursu Wiedzy o Finansach, zorganizowane przez Radę Finansów na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Podczas konkursu uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z pytaniami z zakresu finansów, bankowości, ubezpieczeń i rachunkowości.

W tym roku organizatorzy podjęli wysiłki, mające na celu udoskonalenie organizacji obu konkursów oraz zwiększenie ich poziomu merytorycznego. Dwie pierwsze rundy odbywały się na platformie Moodle, natomiast podczas ostatniej rundy – Wielkiego Finału, studenci odpowiadali na pytania przed Kapitułą Konkursową, złożoną z przedstawicieli instytucji wchodzących w skład Rady Finansów przy Wydziale Ekonomii UEP. W tym samym czasie odbył się również finał IV edycji Finansomanii Junior, która skierowana jest do uczniów szkół średnich.

Poznajcie tegorocznych laureatów wśród studentów:

 1. Krzysztof Kaczmarek
 2. Hubert Mazurczak
 3. Adrian Rąk

W zmaganiach Juniorów zwyciężyli:

 1. Natalia Pawlaczyk z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu
 2. Konrad Celer z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
 3. Jan Majchrzak z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Po finale wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w uroczystej gali, podczas której wykład pt. „Postawy konsumentów wobec planowania finansów osobistych” wygłosił Pan Franciszek Robert Zięba – Prezesa Zarządu Europejskiej Federacji Doradców Finansowych EFFP Polska.

Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy podjęcia wyzwania i zapraszamy do wzięcia udziału w Finansomanii już za rok!

Poniżej załączamy link do filmu z przebiegu Finału Konkursu Finansomania 2019:

https://mega.nz/#!VJUiFYBa!Ayu6B5ZVC2aXt0XAD1BijAgq0ylKAifsI3zHld39OQY

17 kwietnia 2019

Ranking Audytorów 2019 r.

4AUDYT sp. z o.o. w gronie największych audytorów dorocznego rankingu Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz Dziennika „Rzeczpospolita”.

Dnia 12 kwietnia br. w Dzienniku „Rzeczpospolita” opublikowane zostały wyniki 18. edycji prestiżowego rankingu najlepszych audytorów „Rzeczpospolitej” oraz Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

Z przyjemnością informujemy, że Nasza spółka została wyróżniona 3. miejscem w kategorii najbardziej aktywnej firmy audytorskiej na rynku NewConnect w roku 2018 w Rankingu Spółek Giełdowych Gazety „Parkiet”, kolejny raz potwierdzając swoją wysoką pozycję wśród najlepszych firm audytorskich w Polsce.

Ponadto, 4AUDYT sp. z o.o. awansowała w tegorocznym rankingu na:

10. miejscu w Rankingu Firm Audytorskich GPW (2018 – 11. miejsce),

16. miejscu w Rankingu Firm Audytorskich Dziennika „Rzeczpospolita” (2018 –17. miejsce).

5 kwietnia 2019

Zmiana adresu siedziby biura 4AUDYT sp. z o.o. w Poznaniu

Pragniemy poinformować, że z dniem 2 kwietnia 2019 r. nastąpiła zmiana adresu siedziby biura 4AUDYT w Poznaniu z dotychczasowego na:

4AUDYT sp. z o.o.

Biuro Poznań

ul. Skryta 7/1

60-779 Poznań

Dane rejestrowe spółki, numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach.

28 lutego 2019

Atrakcyjne dotacje na B+R oraz inwestycje w Wielkopolsce

4AUDYT sp. z o.o. zachęca do zapoznania się z ofertą Wielkopolskiego Centrum Ekspertyz Finansowych STRATEGOR, specjalizującego się w pozyskiwaniu dotacji.

Celem Wielkopolskiego Centrum Ekspertyz Finansowych STRATEGOR jest wyznaczanie strategii i skuteczne pozyskiwanie kapitału na inwestycje, w tym dotacji dla firm. Od wielu lat Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych STRATEGOR doradza w różnorodnych dziedzinach – oferuje pomoc w pozyskiwaniu finansowania z funduszy unijnych, sporządza biznesplany, a w ostatnich latach specjalizuje się w zakresie kredytu technologicznego.

W imieniu Wielkopolskiego Centrum Ekspertyz Finansowych STRATEGOR informujemy, iż czas aplikacji o dotacje w perspektywie finansowej 2014 – 2020 powoli dobiega końca. To ostatnia szansa, aby uzyskać dotacje na rok 2019 i 2020! Rok 2019 będzie obfity w konkursy dotyczące finansowania prac B+R, inwestycji w zakup maszyn i rozbudowę hal produkcyjnych, a także budowy centrów badawczo – rozwojowych.

Najatrakcyjniejsze konkursy, które będą miały miejsce w najbliższym czasie to:

 • „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim” – w ramach konkursu mamy możliwość zbudowania pilotażowych linii technologicznych, sfinansowania kosztów prac budowlanych, zakupu aparatury badawczej, a także sfinansowania wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w pracę nad znacząco ulepszonymi produktami, procesami lub usługami. Poziom dofinansowania może wynieść nawet 80%!
 • „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim” – w ramach konkursu mamy możliwość zbudowania pilotażowych linii technologicznych, sfinansowania kosztów prac budowlanych, zakupu aparatury badawczej, a także sfinansowania wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w pracę nad znacząco ulepszonymi produktami, procesami lub usługami. Poziom dofinansowania może wynieść nawet 80%!
 • „Wsparcie w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” – ostatnia szansa na pozyskanie funduszy dla tych, którzy realizują i/lub planują projekty badawcze i potrzebują do tych celów wyposażyć, bądź wybudować własne centrum B+R. Najciekawszym aspektem tego konkursu jest nieograniczona możliwość dofinansowania budowy budynku B+R, który po trzech latach okresu trwałości można wykorzystać na różne sposoby, do wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej!
 • „Badania na rynek” – konkurs, w którym sfinansowaniu podlegają m.in. koszty związane z budową hal produkcyjnych, a także zakupem maszyn i urządzeń.

Więcej informacji o pozyskaniu dotacji można uzyskać na stronie http://www.strategor.pl/ lub kontaktując się bezpośrednio z Panem Pawłem Grabarkiewiczem (501 468 934, pawel.grabarkiewicz@strategor.pl) lub Panem Michałem Świątkiem (535 460 044, michal.swiatek@strategor.pl)

Zachęcamy do kontaktu w celu skorzystania z oferty!

 

4 lutego 2019

Narzędzie do przygotowywania e-sprawozdania dla klientów 4AUDYT

4AUDYT sp. z o.o. wprowadziła ułatwienie dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej.

Z uwagi na wprowadzone zmiany w zakresie zasad sporządzania sprawozdań finansowych oferujemy klientom, dla których świadczymy usługi rewizji finansowej oraz usługi pokrewne, proste narzędzie umożliwiające wygenerowanie sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wg załącznika nr 1, nr 4 oraz nr 5 do ustawy o rachunkowości, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Rozwiązanie to oferujemy podmiotom, z którymi współpracujemy, bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia, tj. w ramach świadczonych przez nas usług rewizji finansowej oraz usług pokrewnych.

Zachęcamy do kontaktu w celu skorzystania z tego narzędzia.

5 grudnia 2018

IV edycja Poznań Accounting Days

Dnia 21 listopada 2018 r. o godzinie 17:15, podczas IV edycji Poznań Accounting Days wykład „ABC wyceny składników majątkowych wg. UoR – najczęściej popełniane błędy” wygłosił Pan Łukasz Motała – Prezes Zarządu 4AUDYT sp. z o.o. w Poznaniu.

 

Poznań Accounting Days to cykl wykładów otwartych i warsztatów o tematyce rachunkowości, audytu oraz podatków, zorganizowany już po raz czwarty dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przez SKNR Konto, we współpracy z praktykami ze świata biznesu. Tegoroczna edycja obejmie 11 spotkań z przedstawicielami firm, które odbędą się w terminach od 13 listopada do 13 grudnia 2018 r.

Jednym z prelegentów podczas IV edycji wykładów był Pan Łukasz Motała – wieloletni praktyk, biegły rewident oraz wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, który opowiedział o wycenie składników majątkowych oraz popełnianych w tym aspekcie błędach. Wystąpienie Pana Łukasza spotkało się z dużym zainteresowaniem studentów.

Serdecznie dziękujemy SKNR Konto za zaproszenie do udziału w IV edycji Poznań Accounting Days.

 

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na profilu SKNR KONTO na Facebook’ u (https://www.facebook.com/SKNRKONTO/) oraz na stronie wydarzenia IV edycja Poznań Accounting Days (https://www.facebook.com/events/696286760752239/).1 2 3 4

24 października 2018

The Best Annual Report 2017

Już po raz trzynasty Instytut Rachunkowości i Podatków zaprosił spółki do konkursu ,,The Best Annual Report”, którego partnerem strategicznym jest GPW w Warszawie S.A.
Konkurs „The Best Annual Report” na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń rynku kapitałowego. W konkursie uczestniczą spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF/MSR. W kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele firm audytorskich, domów maklerskich, agencji PR i innych instytucji związanych z rynkiem kapitałowym. W ocenie raportów biorą udział również przedstawiciele mediów i uczelni wyższych.

Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku oraz kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

Gala finałowa, na której zostały ogłoszone wyniki tegorocznej edycji konkursu, odbyła się 18 października 2018 r. w Sali Notowań budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W komisji konkursowej zasiadał m.in. Prezes Zarządu spółki 4AUDYT sp. z o.o. – Pan Łukasz Motała. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka przyznała nagrody główne, nagrody „The Best Of The Best” oraz nagrody specjalne raportom rocznym następujących spółek (kolejno w kategorii przedsiębiorstwa oraz banki i instytucje finansowe):

 

NAGRODY GŁÓWNE:

W kategorii Przedsiębiorstwa  

I miejsca: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
II miejsca: PGNIG S.A.
III miejsca: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

W kategorii Banki i instytucje finansowe

I miejsca: PZU S.A.
II miejsca: Bank Pocztowy S.A
III miejsca: Santander Bank Polska S.A.

 

NAGRODY SPECJALNE THE BEST OF THE BEST:

 • PKN Orlen S.A.
 • TAURON Polska Energia S.A.
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A. 

NAGRODA SPECJALNA ZA NAJLEPSZY RAPORT ONLINE:

 • Przedsiębiorstwa: PKN Orlen S.A.
 • Banki i instytucje finansowe: PZU S.A.

NAGRODY ZA RAPORT ZINTEGROWANY:

 • I nagroda: TAURON Polska Energia S.A.
 • II nagroda: PKN Orlen S.A.
 • III nagroda: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia w następujących kategoriach:

 1. Za najlepsze sprawozdanie z działalności dla:
 • Przedsiębiorstwa: Ciech S.A.
 • Banki i instytucje finansowe: PZU S.A.
 • Przedsiębiorstwa: PGNiG S.A.
 • Banki i instytucje finansowe: PZU S.A.
 • Przedsiębiorstwa: Orange Polska S.A.
 • Banki i instytucje finansowe: Santander Bank Polska S.A.
 1. Za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR dla:
 1. Za najlepszą wartość użytkową raportu rocznego dla:

 

 1. Wyróżnienie za raport roczny w Internecie dla:

 

 • Przedsiębiorstwa: KGHM Polska Miedź S.A.
 • Banki i instytucje finansowe: ING Bank Śląski S.A.

 

Wyróżnienie miesięcznika „Rachunkowość” za najlepsze sprawozdanie finansowe w sWIG80 powędrowało do:

 • PHN S.A.

Wyróżnienie ZMID za największy progres w raportowanie marketingowym:

 • Elektrobudowa S.A.

 

NEWCONNECT

W tym roku po raz szósty został zorganizowany konkurs „The Best Annual Report” dla NewConnect.

Kapituła Konkursu przyznała nagrodę główną raportowi rocznemu spółki:

 • Nagroda główna: Photon Energy S.V.

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia w następujących kategoriach:

 1. Za najlepsze sprawozdanie z działalności dla: Prymus S.A.
 2. Za najlepsze sprawozdanie finansowe dla: Stopklatka S.A.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Partnerami konkursu byli: DM PKO BP, Asseco Poland S.A., Audi Polska, mFinanse S.A., Mazars Audyt Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o., S&P Sp. z o.o., Codec Systems Sp. z o.o.

4 października 2018

Kolejna Finansomania!

Rozpoczęły się przygotowania do piątej edycji Konkursu Wiedzy o Finansach – Finansomania i czwartej edycji Konkursu Wiedzy o Finansach – Finansomania Junior. Kolejny rok z rzędu patronujemy konkursowi Finansomania, organizowanemu przez Radę Finansów Wydziału Ekonomii UEP.

Podczas konkursu uczestnicy mają okazję zmierzyć się z pytaniami z zakresu finansów, bankowości, ubezpieczeń i rachunkowości. W tym roku organizatorzy podejmą wysiłki mające na celu udoskonalenie organizacji obu konkursów oraz zwiększenie ich poziomu merytorycznego. Dwie pierwsze rundy odbywają się na platformie Moodle, natomiast podczas ostatniej rundy – Wielkiego Finału, studenci odpowiadają przed Kapitułą Konkursową, złożoną z przedstawicieli instytucji wchodzących w skład Rady Finansów przy Wydziale Ekonomii UEP.

Z pewnością będziemy na bieżąco informować o toczących się rozgrywkach pomiędzy uczestnikami Finansomanii i Finansomanii Junior.

20 czerwca 2018

Reprezentacja SKwP na biegu EKIDEN

Dnia 27 maja 2018 r. na terenach wokół Jeziora Maltańskiego odbył się długodystansowy bieg sztafetowy – EKIDEN, w którym wystartowały dwie drużyny reprezentujące Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział w Poznaniu. Firmę 4AUDYT sp. z o.o. reprezentowała Pani Agnieszka Matkowska – Dyrektor Biura.

 

EKIDEN to słowo pochodzenia japońskiego (ekiden-kyōsō) i oznacza długodystansowy bieg sztafetowy. Źródłem sztafety był specjalny system transportowy i pocztowy działający w dawnych czasach w Japonii. A polegał na tym, że podczas trasy w określonych punktach zmieniali się kurierzy, dzięki czemu wiadomości i towary były przesyłane szybciej i pewniej.

To właśnie w Japonii wykształciły się największe tradycje tego typu biegów, a udział w niektórych sztafetach jest prestiżem, o którym marzy wielu Japończyków. Stanowi to dla nich ogromne wyzwanie i jest powodem do dumy, że mogą uczestniczyć w takim wydarzeniu reprezentując swój zespół.

Dzięki tej japońskiej tradycji bieg zyskuje coraz większą popularność na całym świecie. Przyjmuje różne formy rywalizacji, lecz najbardziej popularny stał się bieg z udziałem 6 zawodników na dystansie klasycznego maratonu, czyli 42 km 195 metrów. Każdy z biegaczy ma do pokonania określony dystans, tak aby finalnie cała drużyna przebiegła wytyczoną trasę.

Od kilku lat podobna sztafeta organizowana jest w Poznaniu. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ma swoich reprezentantów na imprezie już po raz piąty. W sztafecie maratońskiej, która odbyła się 27 maja br. wystartowały dwie drużyny, w składzie:

Stowarzyszenie Księgowych w Poznaniu I: Zbigniew Okuła, Andrzej Hopko, Marlena Rosler, Krzysztof Żarski, Ewelina Gulajew, Justyna Kuras

Stowarzyszenie Księgowych w Poznaniu II: Aldona Ziach, Agnieszka Matkowska, Anita Skoczylas, Marta Matusiak, Paulina Ruga, Marek Rzeźniczak.

Po ponad czterogodzinnym boju, drużyny SKwP zajęły odpowiednio 209 i 228 miejsce.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy sukcesów!1 2 3

24 maja 2018

Konferencja TGS w Brukseli

W dniach od 17 do 18 maja 2018 r. odbyła się coroczna konferencja grupy TGS Global, na której firmę 4AUDYT sp. z o.o. reprezentował Wiceprezes Zarządu, biegły rewident – Krzysztof Pierścionek.

 

Głównie omawiane tematy w Brukseli to rozwój i przyszłość sieci TGS  – jej sytuacja umiejscowiona w ekonomicznej sytuacji Europy oraz perspektywy w najbliższym czasie na rozwój działalności.

Pierwszego dnia konferencji, w wystąpieniach Andre Meyer’a, Bernda Reichert’a oraz Daniela Gassmann’a, poruszone zostały tematy działań Unii Europejskiej na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz tego, w jaki sposób sieć TGS oraz Parlament UE może pomóc.

Uczestnicy konferencji wybrali się również do Parlamentu Europejskiego na spotkanie z Europosłem ze Słowacji.

Prócz tematów związanych z siecią TGS poruszono takie kwestie jak: idea działania United Nations Global zaprezentowana przez Fella Imalhayene z Francji, aktywne działania marketingowe w mediach społecznościowych, chinadesk w TGS Knoll Beck Niemcy oraz nowe usługi w TGS FALCON Austria.

Na konferencji odbyła się również prezentacja nowych członków, w tym firm z Południowej Afryki, Rumuni, Grecji i Jordanii oraz została zaprezentowana odświeżona strona internetowa sieci TGS Global, jak również nowoczesna platforma stworzona przez TGS Portugalia do sprzedaży przedsiębiorstw www.idealbiz.pt.

Dodatkowo odbyła się interesująca prezentacja na temat możliwości prowadzenia działalności w Belgii.

Więcej informacji o naszej sieci TGS Global znajduje się tutaj: http://www.tgs-global.com/ .

 

24 maja 2018

VIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Rachunkowość Warta Poznania”

W dniach od 16 do 18 maja 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Poznaniu, odbyła się konferencja zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „KONTO” działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 

Corocznie wydarzenie gromadzi około 40 uczestników z całej Polski, łączy środowisko studenckie z praktykami biznesu oraz promuje miasto Poznań i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wśród uczestników.

W tym roku, firma 4AUDYT sp. z o.o. została Partnerem Merytorycznym VIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Rachunkowość Warta Poznania”. Firmę 4AUDYT sp. z o.o. na Konferencji reprezentował Prezes Zarządu, biegły rewident – Pan Łukasz Motała, który wystąpił pierwszego dnia Konferencji oraz przygotował dla uczestników konkursu wymagające Case Study.

Tematem tegorocznej konferencji było zagadnienie: „Jak zrozumieć księgowego – czyli o sztuce komunikowania się w rachunkowości”. Podobnie jak w latach ubiegłych, studenci mieli możliwość zapisać się do jednego lub dwóch bloków – konkursu merytorycznego oraz konkursu referatów.

Poniżej prezentujemy wyniki zmagań tegorocznej edycji konkursów:

 

W konkursie referatów:

Miejsce I – Karolina Radmert i Marta Wilk z Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce II – Adrianna Kalemba i Martyna Zarembska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Miejsce III – Agata Wilczyńska i Kamila Zalewska z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

 

W konkursie wiedzy o rachunkowości:

Miejsce I – Julia Sienkiewicz i Marta Suszko z Uniwersytetu Gdańskiego

Miejsce II – Bożena Kiczmer i Natalia Słonka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Miejsce III – Joanna Struszewska i Piotr Tarnowski z Uniwersytetu Szczecińskiego

1 2 3 4 5

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

 

 

 

20 kwietnia 2018

Ranking Audytorów 2018 r.

4AUDYT sp. z o.o. w gronie największych audytorów dorocznego rankingu Gazety Giełdy „Parkiet” oraz Dziennika „Rzeczpospolita”.

Nasza spółka została wyróżniona 3. miejscem w kategorii najbardziej aktywnej firmy audytorskiej na rynku NewConnect w roku 2017 w Rankingu Spółek Giełdowych Gazety „Parkiet”.

Ponadto, 4AUDYT sp. z o.o. znalazła się na:

11. miejscu w Rankingu Firm Audytorskich GPW,

17. miejscu w Rankingu Firm Audytorskich Dziennika „Rzeczpospolita”.

9 lutego 2018

Konferencja „Finansowanie rozwoju firm – nowe możliwości w 2018 roku”

W 2018 roku uruchomione zostaną nowe narzędzia finansowania rozwoju firm, które będą służyły wsparciu innowacyjności, badań, ciągłego udoskonalania produktów i usług. Uczestnicy konferencji, organizowanej przez Poznański Park Naukowo – Technologiczny, mieli okazję bliżej poznać powyższe narzędzia już na początku lutego bieżącego roku.

Konferencja odbyła się dnia 6 lutego 2018 r. w godzinach 10.00 – 14.30 w budynku H Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego, który mieści się przy ulicy Rubieży 46. W trakcie spotkania „Finansowanie rozwoju firm – nowe możliwości w 2018 roku”, przedsiębiorcy, którym dedykowane było spotkanie, mieli okazję dowiedzieć się:

 • Jak odliczyć koszt prac badawczych i/lub rozwojowych od podatku?
 • Jak praktycznie podejść do aplikowania o pieniądze (pożyczka, dotacje)?
 • O aktualnie dostępnych narzędziach finansowania rozwoju przedsiębiorstwa.
 • O tym, co kryje się pod szerokim terminem „B+R” i czy faktycznie są to tylko  badania w laboratoriach?
 • Kto może skorzystać finansowo na prowadzeniu prac badawczych i/lub rozwojowych?
 • Jak skutecznie pozyskać inwestora kapitałowego i dobrze wyjść na współpracy z nim?

Udział w konferencji był bezpłatny i spotkał się z ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców. Po porannej kawie, przybyłych gości powitała Pani Justyna Cięgotura z Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego.

Następnie przybyli na konferencję wysłuchali pierwszego wykładu Pana Piotra Nędzewicza z PPNT o „Wdrażaniu nowych projektów”. Pan Łukasz Motał, prezes firmy audytorskiej 4AUDYT sp. z o.o., będący również Członkiem Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP i wykładowcą kursów organizowanych przez SKwP, zapoznał zgromadzonych z tematem „Innowacje wg. prawa bilansowego, a rzetelny obraz”.

Kolejne wystąpienia dotyczyły tematyki finansowania oraz czerpania korzyści finansowych z działalności B+R. Pani Katarzyna Wlaź (PPNT) przedstawiła zgromadzonym zagadnienie finansowania kapitałowego we wczesnym etapie rozwoju. Pan Bartłomiej Walczak oraz Pan Michał Wujewski (PPNT) zajęli się tematyką funduszy europejskich, które mogą być źródłem finansowania innowacji. Pan Piotr Liss z firmy RSM Poland przedstawił zagadnienie „Ulga na B+R”, natomiast Pan Jarosław Nowak, z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. kontynuował temat w wystąpieniu „Pożyczki na B+R” oraz odpowiadając na pytanie, czy pożyczki na B+R są opłacalne.

W drugiej części konferencji odbyła się sesja pytań i odpowiedzi, zgromadzeni mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi B+R w praktyce jak również wziąć udział w rozmowach z ekspertami. Na pytania przedsiębiorców odpowiadali eksperci z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, firmy doradczej RSM Poland, Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.finansowanie_2019

29 listopada 2017

Komitet Standardów Rachunkowości – aktualizacja KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”

Komitet Standardów Rachunkowości dokonał aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 ,,Rachunek przepływów”. Zaktualizowana wersja KSR 1 nie wnosi wielu merytorycznych zmian.

Zmiany w standardzie były podyktowane koniecznością dostosowania do znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Dlatego nowa wersja uwzględnia, że zgodnie z ustawą o rachunkowości, do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych są zobowiązane jednostki, których roczne sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania i ogłaszania, z uwzględnieniem uproszczeń, które mogą stosować jednostki mikro i małe. Ponadto KSR 1 określa szczegółowe zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z wymogami załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Zawiera on też reguły sporządzania skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych zapewniające jego zgodność z rozporządzeniem ministra finansów z 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz.U. poz. 1327 i Dz.U. z 2015 r. poz. 1957).

Zaktualizowany Krajowy Standard rachunkowości Nr 1 wszedł w życie 6 listopada 2017 r., (tj. w dniu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów – Dz.Urz. z 2017 r. poz. 216) i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r.

Z pełną wersją projektu można zapoznać się tutaj:

http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=ce751b63-a96b-4f1e-bc63-a7d300760d15&groupId=764034

22 listopada 2017

Kolejna Finansomania!

Rozpoczęły się przygotowania do czwartej edycji Konkursu Wiedzy o Finansach – Finansomania i trzeciej edycji Konkursu Wiedzy o Finansach – Finansomania Junior. Kolejny rok z rzędu patronujemy konkursowi Finansomania, organizowanemu przez Radę Finansów Wydziału Ekonomii UEP.

Podczas konkursu uczestnicy mają okazję sprawdzić się w pytaniach z zakresu finansów, bankowości, ubezpieczeń i rachunkowości. Dwie pierwsze rundy odbywają się na platformie Moodle, natomiast podczas ostatniej rundy – Wielkiego Finału, studenci odpowiadają przed Komisją Konkursową, złożoną z przedstawicieli instytucji wchodzących w skład Rady Finansów przy Wydziale Ekonomii UEP.

Z pewnością będziemy na bieżąco informować o toczących się rozgrywkach pomiędzy Finansomaniakami.

22 listopada 2017

„Badania, Rozwój, Innowacje w podatkach, rachunkowości i biznesie” – relacja z konferencji zawodowej

We wtorek, 24 października br.odbyła się konferencja zorganizowana przez  Oddział Terenowy w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.  Na spotkaniu została poruszana tematyka niezwykle istotna w obecnej i przyszłej gospodarce.

 

Przedmiotem wystąpień prelegentów, zgodnie z tytułem, były innowacje oraz działalność zmierzająca do ich wytworzenia – ujęte w różnych aspektach. Sposób aranżacji wystąpień ekspertów również można nazwać innowacyjnym.

 

Konferencję otworzył Grzegorz Bosy, Członek Zarządu Oddziału Terenowego SKwP w Poznaniu. Po jego inauguracji i powitaniu zgromadzonych gości, głos zabrał Piotr Hans, Członek Zarządu Głównego oraz Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP.

— Trzeba skupić się na człowieku. W centrum wszystkich innowacji są ludzie – mówił Piotr Hans, tłumacząc niecodzienną aranżację auli,w, której już za chwilę wygłoszone miały zostać prelekcje.
— Dlatego chcieliśmy trochę wyrwać ze strefy komfortu naszych prelegentów. Podobnie, jak państwo, oni również nie wiedzieli, że aula tak będzie wyglądać – wyjaśnił publiczności aranżację przestrzeni z miejscem dla prelegenta na samym środku, otoczonym widownią z dwóch stron.

 

Drugą innowacją konferencyjną były pytania ankietowe, zadawane publiczności po każdym z wystąpień. Uczestnicy mogli udzielić odpowiedzi bezpośrednio z sali, otwierając ankiety online w swoich smartfonach. Wzbudziły one spore zaciekawienie wśród zgromadzonych słuchaczy.

 

Konferencja podzielona była na dwie części – pierwsza część spotkania została poświęcona wykorzystaniu nauki w biznesie, zagadnieniom komercjalizacji wyników badań naukowych oraz finansowaniu projektów innowacyjnych i rozwojowych.  W drugiej przedstawione zostały praktyczne aspekty rozliczania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, związane z rachunkowością i podatkami.

 

Jak przekonywali w prelekcji otwierającej część merytoryczną konferencji, Piotr Nędzewicz i Jan Chełkowski z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT), nie należy się bać naukowców i ich pomysłów. Współpraca firm ze środowiskiem naukowym może przynieść obu stronom wiele korzyści, o ile współpracujące strony będą przestrzegały pewnych reguł, które prelegenci w syntetyczny sposób przedstawili posługując się case study projektów realizowanych przez PPNT. Przedmiot wystąpienia wpisał się dobrze w potrzeby słuchaczy, bowiem do tej pory większość uczestników ankiety prowadzonej podczas konferencji nie miała do czynienia z jednostkami naukowymi.

 

Wątek współpracy pomiędzy podmiotami komercyjnymi a instytucjami naukowymi kontynuowany był przez dr Monikę A. Górską z kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

 

Z wystąpienia Wojciecha Krywulta z Banku Pekao słuchacze dowiedzieli się o kilku sposobach na finansowanie projektów innowacyjnych w okresie poprzedzającym uzyskanie środków z instytucji finansujących dotacje. Ekspert banku zademonstrował kilka możliwych scenariuszy na finansowanie oraz zwrócił uwagę na istotną kwestię, mianowicie stopniowe odchodzenie przez Unię Europejską od finansowania bezzwrotnego.

 

Pod koniec tego wystąpienia wywiązała się dyskusja między bankowcem a jego przedmówcą, czyli mecenas Górską. Dotyczyła ona możliwości zabezpieczania finansowania projektu na prawach własności intelektualnej (np. prawach do znaków towarowych). Warto prześledzić ją w całości w nagraniu z konferencji, dostępnym na profilu SKwP Poznań na Facebooku (I część transmisji, czas: 58:16  https://www.facebook.com/skwp.poznan/).

 

Po krótkiej przerwie, drugą część konferencji rozpoczął Pan Łukasz Motała  z firmy audytorskiej 4AUDYT, będącego również Członkiem Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP i wykładowcą kursów organizowanych przez SKwP. W swojej prezentacji pt. Badania i rozwój w prawie bilansowym a zasada rzetelnego obrazu podkreślił on istotne kwestie związane z podejściem menedżerskim w świetle możliwości ujmowania prac z obszaru B+R w sprawozdawczości finansowej.
Istotnym problemem, na który zwrócił uwagę ekspert SKwP jest motywacja do podejmowania prac rozwojowych przez menedżerów, których wynagrodzenia są bardzo często powiązane z wynikiem finansowym przedsiębiorstwa.

 

Pointę konferencji stanowiła prelekcja Piotra Lissa z firmy RSM Poland. Zgodnie z obietnicą zawartą w temacie wystąpienia – Ulga na działalność badawczo-rozwojową – doświadczenia praktyczne, słuchacze otrzymali garść informacji związanych z możliwościami, które już istnieją lub zostaną wprowadzone od stycznia 2018 r. w zakresie rozliczania działań B+R w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

 

Tematyka konferencji przyciągnęła widownię w liczbie blisko 100 osób, które osobiście zjawiły się w siedzibie Centrum Edukacji SKwP przy ul. Ziębickiej 18 w Poznaniu, gdzie odbywało się wydarzenie. Natomiast niemal 1300 kolejnych osób obejrzało wystąpienia dzięki transmisji na żywo przeprowadzonej na facebookowym profilu SKwP Poznań. To też innowacja. Nagrania z transmisji są w dalszym ciągu dostępne na profilu SKwP pod poniższymi linkami:

 

https://www.facebook.com/skwp.poznan/videos/1716125148411859/
https://www.facebook.com/skwp.poznan/videos/1716246915066349/

 

Miłym akcentem dla przybyłych gości i słuchaczy było losowanie nagród ufundowanych przez sponsorów konferencji (w tym naszą Spółkę), które odbyło się na zakończenie spotkania.

 

 

Partnerzy Merytoryczni konferencji:

RSM-poland

4audyt

graffiti-sa

Partnerzy:

wzpl

ffr

Relacja fotograficzna:

59f6eaf9eb7e7

59f6eba42d16d

59f6eba7cccfb

59f6ebade1373

59f6ebb16c22f

59f6ebb2a158d

6 listopada 2017

The Best Annual Report 2016

Instytut Rachunkowości i Podatków już po raz dwunasty zaprosił spółki do konkursu ,,The Best Annual Report”. Partnerem strategicznym konkursu jest GPW w Warszawie S.A.

 

O miano najlepszego raportu rocznego mogły rywalizować wszystkie spółki rynku regulowanego, przygotowujące skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR oraz spółki rynku alternatywnego (V edycja dla spółek z rynku NewConnect – pismo GPW), sprawozdające wg MSSF/MSR lub Ustawy o Rachunkowości.
Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

 

Gala finałowa, na której zostały ogłoszone wyniki tegorocznej edycji konkursu, odbyła się 19 października 2017 r. w Sali Notowań budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

W komisji konkursowej zasiadał m.in. Prezes Zarządu spółki 4AUDYT sp. z o.o. – Pan Łukasz Motała.
Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka przyznała nagrody główne raportom rocznym następujących spółek (kolejno w kategorii przedsiębiorstwa oraz banki i instytucje finansowe):

 

NAGRODY GŁÓWNE:

W kategorii Przedsiębiorstwa  

I miejsca: PGNIG S.A.
II miejsca: Grupa Lotos S.A
III miejsca: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W kategorii Banki i instytucje finansowe

I miejsca: ING Bank Śląski S.A.
II miejsca: PZU S.A.
III miejsca: Bank Pocztowy S.A.

 

NAGRODY SPECJALNE THE BEST OF THE BEST:

 • PKN Orlen S.A.
 • TAURON Polska Energia S.A.
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • mBank S.A.

 

NAGRODA ZA NAJLEPSZY RAPORT ONLINE:

 • PKN Orlen S.A.

NAGRODY ZA RAPORT ZINTEGROWANY:

 • I nagroda: TAURON Polska Energia S.A.
 • II nagroda: PKN Orlen S.A.
 • III nagroda: Orange Polska S.A.

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia w następujących kategoriach:

 1. Za najlepsze sprawozdanie z działalności dla:

W kategorii Przedsiębiorstwa:

 • JSW S.A.

W kategorii Banki i instytucje finansowe:

 • PKO Bank Polski S.A.
 1. Za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR dla:

W kategorii Przedsiębiorstwa:

 • Grupa Lotos S.A.

W kategorii Banki i instytucje finansowe:

 • Bank Zachodni WBK S.A.
 1. Za najlepszą wartość użytkową raportu rocznego dla:

W kategorii Przedsiębiorstwa:

 • Grupa Azoty S.A.
 • PGNIG S.A.

W kategorii Banki i instytucje finansowe:

 • PZU S.A.
 1. Wyróżnienie za raport roczny w Internecie dla:

W kategorii Przedsiębiorstwa:

 • IMS S.A..

W kategorii Banki i instytucje finansowe:

 • Bank Millennium S.A.

Wyróżnienie miesięcznika „Rachunkowość” powędrowało do:

 • PHN S.A.

Wyróżnienie ZMID za najlepszą wartość analityczną raportu online powędrowało do:

 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

NEWCONNECT

W tym roku po raz piąty został zorganizowany konkurs „The Best Annual Report 2016 dla NewConnect”.

Kapituła Konkursu przyznała nagrodę główną raportowi rocznemu spółki:

 • Nagroda główna: LUG S.A.

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia w następujących kategoriach:

 1. Za najlepsze sprawozdanie z działalności dla:
 2. Za najlepsze sprawozdanie finansowe dla:
 • Organic Farma Zdrowia S.A.
 • Stopklatka S.A.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Partnerami konkursu byli: PKO TFI S.A., PZU S.A., Anwil S.A., mFinanse S.A., Deloitte sp. z o.o., Mazars Audyt sp. z o.o., KPMG sp. z o.o., PwC Polska sp. z o.o., S&P sp. z o.o., Codec Systems sp. z o.o.

16 października 2017

Dyskusja nad zmianami Krajowego Standardu Rachunkowości „Działalność rolnicza”

9 października 2017

Aktualności z sieci TGS lipiec – wrzesień 2017 r.

Massie Turcotte zostaje członkiem globalnej sieci TGS

 

Massie Turcotte to kanadyjska firma, która przez ostatnie 30 lat budowała swoją silną pozycję na rynku, wyróżniając się wysoką jakością usług księgowych, audytorskich i podatkowych.
Dzięki kanadyjskiej firmie, sieć TGS Global zyskała członka, który wzmocni grupę w zakresie rozwiązywania złożonych problemów, zwłaszcza na terenie Montrealu – drugiego co do wielkości miasta Kanady.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/696/massie-turcotte-has-joined-tgs-global

03.07.2017 r.

 

 

Quantum Auditors & 123 Consulting dołączyły do sieci TGS

 

Sieć TGS z dumą ogłosiła dołączenie Quantum Auditors & 123 Consulting do globalnej sieci. Biura firm usytuowane są w Bedfordiew i Fourways – w okolicach Johannesburga w Republice Południowej Afryki. Quantum Auditors & 123 Consulting koncentrują się na budowaniu silnych relacji z klientami, które są utrzymywane, dzięki wzajemnej uczciwości i otwartości. Cechy te, wyróżniają całą sieć TGS, dzięki czemu Quantum Auditors & 123 Consulting idealnie wpisują się w misję sieci.

Audytorzy firmy Quantum Auditors współpracują z prestiżowymi przedsiębiorstwami Republiki Południowej Afryki jak i firmami międzynarodowym z wielu branż. Firma ma doświadczenie w obsłudze instytucji finansowych, międzynarodowych korporacji, firm rodzinnych, jak również organizacji non-profit. Ponadto Quantum Auditors wykorzystuje najnowsze standardy i techniki audytu, aby zaoferować swoim klientom wyjątkową i zindywidualizowaną obsługę.

Dzięki obecności 123 Consulting na pokładzie, sieć TGS może pochwalić się zespołem wykwalifikowanych specjalistów, którzy wzmocnią sieć na terenie Południowej Afryki. Zespół 123 Consulting tworzą ludzie z pasją, wyspecjalizowani w wielu dziedzinach: od rachunkowości podatkowej, przez rachunkowość zarządczą, po audyt wewnętrzny. Jednakże tym, co łączy 123 Consulting i sieć TGS jest kultura organizacyjna, tj. otwartość, zdolność analizy danych liczbowych, oferowanie innowacyjnych rozwiązań biznesowych, a co najważniejsze, nawiązywanie prawdziwych, długotrwałych relacjami z klientami, którzy stają się nie tylko partnerami, ale również przyjaciółmi.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/695/quantum-auditors-123-consulting-has-joined-tgs-global

03.07.2017 r.

3 października 2017

Osiągnięcia Polskiego Związku Kendo

Wspierając reprezentację Polski w japońskiej sztuce walki Jodo mamy przyjemność zaprezentować ostatnie osiągnięcia naszych zawodników w tej dziedzinie.

W dniach 9 i 10 września 2017 r. w niemieckim mieście Heidelberg odbyły się XVI Mistrzostwa Europy, z których nasza reprezentacja przywiozła przysłowiowy worek medali.

W kategorii nidan złoty medal zdobyła Agnieszka Krawczyk. Srebrne medale wywalczyli natomiast Michał Szczepański w kategorii yondan oraz Łukasz Machura w kategorii godan.

Serdecznie gratulujemy całej reprezentacji życząc kolejnych sukcesów !
O kolejnych osiągnięciach będziemy pisać niebawem.

IMG_0883

18 września 2017

Komitet Standardów Rachunkowości – dyskusja nad zmianami ws. realizacji przepisów art. 4 ust. 1, 1a i 1b UoR

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie realizacji przepisów art. 4 ust. 1, 1a i 1b ustawy o rachunkowości, nakładających obowiązek rzetelnego i jasnego przedstawienia obrazu jednostki Projekt do dyskusji publicznej.

 

Z pełną wersją projektu można zapoznać się tutaj:

http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=5a592b81-cf7d-4c31-94d8-30e8dd96c6ae&groupId=764034

 

1 sierpnia 2017

Aktualności z sieci TGS maj – lipiec 2017 r.

Argentyńska firma PGK Consultores dołączyła do globalnej sieci TGS.

PGK to dynamiczna firma, której partnerzy rozpoczęli swoją karierę zawodową w Wielkiej Czwórce. W  2006 roku założyli firmę, której biura ustytuowane są w stolicy Argentyny – Buenos Aires.

Obecnie PGK zatrudnia ponad 140 profesjonalnych pracowników, świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego, audytu, wynagrodzeń, outsourcingu i doradztwa finansowego. Pracownicy PGK wyróżniają się wykształceniem zdobytym na renomowanych uczelniach wyższych i  w czołowych organizacjach zawodowych Argentyny. Ponadto, są autorami licznych artykułów publikowanych w argentyńskich mediach. Misją firmy PGK jest zoptymalizowanie wydajności swoich klientówi i ponoszonych przez nich kosztów oraz zwiększenie wartości w celu poprawy wyników.

Dzięki zaangażowaniu, odpowiedzialności oraz doskonałej pracy zespołowej, PGK Consultores osiąga znakomite wyniki i będzie cennym uzupełnieniem  sieci TGS zarówno w Ameryce Łacińskiej, jak i innych obszarach świata, w których firma prowadzi swoją działalność.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/688/pgk-consultores-has-joined-tgs-global-network

26.06.2017 r.

 

9 maja 2017

Trzeci finał Finansomanii edycja 2017 r.

Konkurs Wiedzy o Finansach rozstrzygnięty!

26 kwietnia 2017  r. zakończyła się III edycja konkursu Wiedzy o Finansach. Każdy z finalistów odpowiadał na pytania zadane przez Kapitułę Konkursową, w skład której wchodzili przedstawiciele Rady Finansów oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W tym samym czasie odbył się także finał II edycji Finansomanii Junior, która skierowana jest do uczniów szkół średnich.

Setki uczestników walczyło o tytuł Finansomaniaka Roku, a oto zwycięzcy:

 1. Dorota Kusyk
 2. Maciej Kowalczyk
 3. Szymon Rogaliński

W zmaganiach Juniorów zwyciężyli:

 1. Sławomir Knopp z IX LO im. Karola Libelta w Poznaniu
 2. Beata Zalesińska z IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
 3. Tomasz Cichocki z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Międzyrzeczu

Po finale wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w uroczystej gali, podczas której odbywał się wykład dr. Krzysztofa Łabowskiego, Dyrektora Departamentu Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Millennium SA, pt. „Nowe technologie w finansach – świat wielkich możliwości”.

 

Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy podjęcia wyzwania i zapraszamy do wzięcia udziału w Finansomanii już za rok!

27 kwietnia 2017

Aktualności z sieci TGS marzec – kwiecień 2017 r.

Szwajcarska firma Pfister Treuhand AG dołączyła do globalnej siedzi TGS

Pfister Treuhand AG z biurami w Uster(Zurich) i Schaffhausen połączyła się z siecią TGS GLOBAL NETWORK. Firma założona została 1992 r, a jej biura usytuowane są w najbardziej dynamicznie rozwijających się miejscach Szwajcarii. Pfister Treuhand AG jest ekspertem w zakresie audytu akredytowanym przez Federalny organ nadzorczy firm audytorskich, jest również członkiem komitetu ekspertów w Szwajcarskiej Izbie Rewidentów. Firma oferuje pełen zakres usług w audycie, doradztwie podatkowym, zarządzaniu płacami i kadrami w przedsiębiorstwie.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/675/swiss-firm-pfister-treuhand-ag-joins-tgs-global-network

28.03.2017 r.

 

 

Nakamoto & Company nowym członkiem siedzi TGS Global

Nakamoto & Company to pierwsza japońska firma w grupie TGS. Założona została w 1992 r., a w 2012 powiększona została o Nakamoto International Tax Corporation. Usytowane w centrum Japonii-Tokio oferują szeroki zakres usług zarządzania, rachunkowości, doradztwa biznesowego i podatkowego, a szczególny nacisk kładą na rozwój i sukces średnich przedsiębiorstw globalnych.

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/676/japanese-firm-nakamoto-company-joins-tgs-global-network

29.03.2017 r.

 

Garssa Consulting dołączyła do globalnej siedzi TGS Global Network

Garssa Consulting to kolumbijska firma, która w 2012 r. znalazła nisze na rynku i zaproponowała wysokiej jakości usługi w zakresie audytu i doradztwie podatkowym. Firmę wyróżnia wielodyscyplinarny zespół złożony z inżynierów, księgowych, prawników oraz specjalistów IT. Garssa Consulting specjalizuje się w audytach zasobów publicznych i brał udział w badaniu kilku poważnych projektów, które przyczyniły się do wzrostu gospodarczego Kolumbii.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/679/garssa-consulting-has-joined-the-tgs-global-network

06.04.2017 r.

 

 

25 kwietnia 2017

Ranking Audytorów 2017 r.

4AUDYT sp. z o.o. w gronie największych audytorów dorocznego rankingu Gazety Giełdy „Parkiet” oraz Dziennika „Rzeczpospolita”.

Nasz spółka została wyróżniona 3. miejscem w kategorii najbardziej aktywnej firmy audytorskiej na rynku NewConnect w roku 2016 w Rankingu Spółek Giełdowych Gazety „Parkiet”.

Ponadto, 4AUDYT sp. z o.o. znalazła się na:

16. miejscu w Rankingu Firm Audytorskich Dziennika „Rzeczpospolita”,

14. miejscu w Rankingu Firm Audytorskich GPW.

17 listopada 2016

Aktualności z sieci TGS październik 2016 r.

Zwiększenie podatku od transakcji finansowych we Francji.

Francuscy posłowie zagłosowali za zmianą do projektu budżetu na 2017 rok, która podniesie podatek państwa od transakcji finansowych oraz rozszerzy zakres tego podatku.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/668/france-to-increase-financial-transactions-tax

26.10.2016 r.

 

 

Zmniejszenie podatku od osób prawnych w małych i średnich przedsiębiorstwach w Wietnamie.

Wietnam zamierza obciąć stawkę podatku dochodowego od osób prawnych o 3% w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), aby zwiększyć ich liczbę do jednego miliona w 2020 roku.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/667/vietnam-to-reduce-corporate-tax-on-smes

20.10.2016 r.

 

 

Duńska firma Kovsted & Skovgård łączy się z globalną siecią TGS.

Kovsted & Skovgård dołączyła do globalnej sieci TGS. Z biurami w Aarhus, Ebeltoft oraz Rønde, firma została założona w 1981 roku i od tego czasu wzrosła o fuzję oraz niedawne akwizycje zarówno w 2013 i 2016 roku. Z 12 partnerami i ponad 50 pracownikami, Kovsted & Skovgård oferuje pełny zakres audytu, usługi księgowe, usługi doradztwa podatkowego i biznesowego dla MŚP w wielu sektorach. Firma jest członkiem FSR – Duńskiego Instytutu Autoryzowanych przez Państwo Rewidentów.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/662/danish-firm-kovsted-skovgrd-joins-tgs-global-network

18.10.2016 r.

 

 

Rada Europejska podejmuje uchwały w sprawie przejrzystości podatkowej.

Rada Europejska przyjęła szereg wniosków dotyczących przejrzystości podatkowej, twierdząc, że istnieje potrzeba bardziej skutecznej współpracy między organami podatkowymi.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/666/european-council-adopts-resolutions-on-tax-transparency

14.10.2016 r.

 

 

FATCA – raport o stanie

Wiele osób wątpi, czy Akt Zgodności Zagranicznego Podatku Kont w Stanach Zjednoczonych – powszechnie określany przez jego skrót FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – był realną częścią ustawodawstwa po jego zatwierdzeniu przez Kongres sześć lat temu, ze względu na jego szeroką eksterytorialność. Jeszcze sześć lat później, a większość krajów świata zgłosiło się do FATCA w taki czy inny sposób. Ten szczególny atrybut dostarcza raport na temat FATCA, oraz spogląda na to, jak daleko rozprzestrzeniły się macki ustawodawstwa.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/665/fatca-a-status-report

10.10.2016 r.

 

 

2 listopada 2016

Konferencja poświęcona aktualnym zagadnieniom z rachunkowości i podatków

Jak co roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu zorganizowało w październiku konferencję poświęconą aktualnym zagadnieniom z rachunkowości i podatków pod hasłem „Rachunkowość i podatki spółek osobowych ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych”.

Konferencja odbyła się 25 października br. w Centrum Edukacji SKwP w Poznaniu i wzięło w niej udział około 100 osób. Spotkanie poprowadził pan Piotr Hans, biegły rewident i Członek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP. Patronat nad konferencją objął Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz –  Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wieloletni Kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który inaugurował spotkanie odczytem „Firmy rodzinne i ich rachunkowość”. Prof. Gabrusewicz podkreślił złożoność procesu i konieczność poświęcenia znacznego czasu na przeprowadzenie udanej sukcesji firmy rodzinnej.

Dr Marek Wierzbiński, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przybliżył szerokiemu audytorium „Specyfikę rachunkowości spółek komandytowych”. W trakcie swojego wystąpienia dr Wierzbiński wyeksponował zalety tej formy prowadzenia działalności i zwrócił uwagę przede wszystkim na korzyść oddzielenia majątku przedsiębiorstwa od majątku osobistego i rodzinnego.

Praktyczne podejście dotyczące przejścia z uproszczonej ewidencji podatkowej na „pełną księgowość” oraz szczegółowy opis procesu przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową przedstawiła pani Grażyna Filipiak (biegły rewident, doradca podatkowy, Sekretarz Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP).

Pierwszą część konferencji zakończył pan Wojciech Kaptur będący doradcą podatkowym i radcą prawnym w Kancelarii Prawnej PragmatIQ przybliżając słuchaczom problematykę świadczeń wspólników na rzecz spółek osobowych, w tym zaznaczając aktualne problemy podatkowe tego zagadnienia.

Po krótkiej przerwie drugą część konferencji rozpoczął pan Łukasz Motała (v-ce Prezes Zarządu 4AUDYT sp. z o.o., wykładowca SKwP), który zapoznał zgromadzonych z możliwymi do wykorzystania uproszczeniami w rachunkowości firm rodzinnych. Temat ten został zestawiony z rzeczywistymi problemami, z którymi borykają się małe firmy rodzinne, gdzie wskazano przede wszystkim na częste zmiany w prawie oraz czasochłonną sprawozdawczość statystyczną.

Pan Dariusz Bednarski (biegły rewident, doradca podatkowy oraz lider doradztwa dla firm rodzinnych Grant Thotnton Frąckowiak) zajął się tematyką sukcesji własności w różnych formach prawnych tj. przy prowadzonej działalności gospodarczej, w formie spółki osobowej lub kapitałowej.

Ministerstwo Rozwoju reprezentowała pani Katarzynka Skrzek z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, która przedstawiła zaawansowanie prac nad zmianą ustaw w zakresie sukcesji przedsiębiorstw osób wpisanych do CEIDG. W obecnym stanie prawnym po śmierci przedsiębiorcy nie ma możliwości kontynuacji działalności przez spadkobierców czy następców prawnych.

Na zakończenie konferencji pani Katarzyna Gierczak Grupińska, Prezes Fundacji Firm Rodzinnych oraz współwłaścicielka firmy rodzinnej, przybliżyła wyniki prac prowadzonej fundacji i podkreśliła wzrost znaczenia firm rodzinnych w Polskiej rzeczywistości gospodarczej. Jak wynika z przeprowadzonych w 2014 r. przez PARP i Fundację badań firmy rodzinne stanowią co najmniej 44% wszystkich firm w Polsce. Pani Katarzyna podkreśliła, że w takiej rzeczywistości gospodarczej istotne jest wsparcie firm rodzinnych i tworzenie przestrzeni do wzajemnej wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą.

Miłym akcentem dla przybyłych gości i słuchaczy okazało się również losowanie nagród takich jak książki, programy komputerowe oraz laptopy ufundowanych przez sponsorów konferencji (w tym naszą Spółkę), które odbyło się na zamknięcie konferencji poświęconej tematyce firm rodzinnych.

14 października 2016

Konferencja zawodowa organizowana przez SKWP oddział Poznań

25 października 2016 r. o godzinie 15:00 w SKWP w Poznaniu odbędzie się konferencja zawodowa poświęcona tematyce rachunkowości i podatkom spółek osobowych ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych.

Październikowa konferencja ma na celu omówienie i analizę podstawowych problemów z zakresu rachunkowego i podatkowego z którymi borykają się księgowi przy współpracy z z podmiotami gospodarczymi działającymi w formie spółek osobowych (m.in. spółek komandytowych), wybieranych najczęściej przez małych i średnich przedsiębiorców prowadzących firmy rodzinne, w tym również księgowych posiadających rodzinne biura rachunkowe, a także stosowane w optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw. Podczas Konferencji zostanie także przedstawiona rola księgowego jako potencjalnego inicjatora oraz zaufanego doradcy przedsiębiorców w procesach sukcesyjnych.

Więcej szczegółów znajduje się tutaj: http://www.skwp.poznan.pl/aktualnosci/stowarzyszenie-ksiegowych-w-polsce-oddzial-terenowy-w-poznaniu-zaprasza-na-konferencje-zawodowa-99

1 października 2016

Aktualności z sieci TGS wrzesień 2016 r.

UE i stworzenie listy podmiotów unikających współpracy podatkowej.

Komisja Europejska potwierdziła plany sporządzenia pan-unijnego wykazu jurysdykcji podatkowych unikających współpracy.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/657/eu-to-create-list-of-non-cooperative-tax-jurisdictions

26.09.2016 r.

 

Holandia ogłasza plan podatkowy.

Rząd holenderski ogłosił, że ma zamiar podjąć działania w celu uproszczenia aspektów systemu podatkowego i administracji podatkowej.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/656/netherlands-announces-tax-plan

22.09.2016 r.

 

 

Zmiana reguły podatkowej ws. Non-Dom (tj. zakazu stałego zamieszkania) w UK może spowodować Exodus (tj. sytuację, w której wielu ludzi opuszcza dane miejsce w tym samym czasie).

Międzynarodowa firma prawnicza Pinsent Masons ostrzegła, że rząd Wielkiej Brytanii może stracić znaczne dochody podatkowe, jeżeli proponowane przez niego nowe zasady dla non-Doms (tj. mieszkańców Wielkiej Brytanii, których stałe miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się poza granicami Wielkiej Brytanii) skłonią zbyt wielu bogatych ludzi do opuszczenia kraju.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/655/uk-non-dom-tax-rule-change-could-prompt-exodus

15.09.2016 r.

 

 

Unia Europejska – Reforma VAT istotna dla naprawy 160 bln EUR luki podatkowej VAT.

Komisja Europejska oznajmiła nowe dane ujawniając, że luka podatku od wartości dodanej wynosząca w 2014 roku 160 bln EUR wskazuje na potrzebę, aby państwa członkowskie wsparły jej propozycję daleko idącej reformy reguł podatku VAT w UE.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/654/european-union-vat-reform-vital-to-fix-160bn-vat-gap

07.09.2016 r.

 

 

13-procentowy VAT potwierdzony dla Egiptu.

Egipscy prawodawcy zgodzili się na wprowadzenie systemu podatku od wartości dodanej z 13-procentową stawką zasadniczą od roku fiskalnego 2016/17.

 

Czyt. więcej: http://www.tgs-global.com/4/653/13-percent-vat-confirmed-for-egypt

02.09.2016 r.

 

1 września 2016

Krajowy Standard Rachunkowości nr 10

Z dniem 29 sierpnia 2016 r. wszedł w życie Krajowy Standard Rachunkowości nr 10 Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

Celem wydania Krajowego Standardu Rachunkowości nr 10 (KSR 10) było wyjaśnienie wątpliwości w zakresie stosowania zgodnych z ustawą o rachunkowości zasad wyceniania i ujmowania w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnień w sprawozdaniach finansowych aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów wynikających z umów o partnerstwie publiczno – prawnym oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

Dodatkowo może on mieć zastosowanie do aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów wynikających z innych umów, których przedmiotem jest wspólna, wieloletnia współpraca strony publicznej i strony prywatnej, polegająca na:

 • budowie nowego lub ulepszeniu istniejącego środka trwałego, w celu jego wykorzystania do świadczenia usług na rzecz osób wskazanych przez stronę publiczną,
 • przeniesieniu prawa do użytkowania istniejącego środka trwałego należącego do strony publicznej na stronę prywatną, w celu świadczenia za jego pomocą usług na rzecz osób wskazanych przez stronę publiczną.

 

KSR 10 obowiązuje po raz pierwszy dla sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r. z możliwością jego wcześniejszego stosowania.

 

Z pełną wersją KSR 10 można zapoznać się tutaj:

http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=d911ae5b-42ab-4d3d-9fdf-0e1e7836976a&groupId=764034

31 sierpnia 2016

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji zapasów

Z dniem 28 lipca 2016 r. weszło w życie stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów

 

Wydane stanowisko ma na celu rozwiązanie praktycznych problemów każdego etapu inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury, od przygotowania inwentaryzacji poprzez jej przeprowadzenie, rozliczenie i archiwizację dokumentów.

 

Dotyczy ono inwentaryzacji metodą spisu z natury zarówno zapasów własnych, w tym tych, które nie są objęte bieżącą ewidencją księgową, ale są odpisywane w ciężar kosztów w momencie ich zakupu lub wytworzenia z jednoczesnym ujęciem w aktywach bilansu stanu tych zapasów ustalonego drogą wyceny spisu z natury, jak i zapasów obcych, pod warunkiem, że podlegają one składowaniu oraz są objęte bieżącą ewidencją księgową.

 

W stanowisku szczegółowo przedstawione zostały kwestie i zalecenia związane z wieloma aspektami inwentaryzacji w jednostkach, w tym w szczególności przedstawia ono:

 • zakres odpowiedzialności kierownika jednostki,
 • harmonogram i częstotliwość przeprowadzania spisu z natury,
 • dobre praktyki w zakresie przygotowania i organizacji spisu z natury,
 • zasady rozliczania i archiwizacji dokumentacji inwentaryzacyjnej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią stanowiska, zwłaszcza podmioty przygotowujące się do organizacji spisu z natury zapasów.

 

Z całą treścią stanowiska można zapoznać się tutaj:

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5175930/Dz.Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+28+lipca+2016+r.+-+poz.+55+-

13 maja 2016

Konferencja TGS w Mediolanie

W dniach od 11 do 13 maja 2016 r. odbyła się coroczna konferencja grupy TGS Global.

Głownie omawiane tematy w Mediolanie to rozwój i przyszłość sieci TGS  – jej sytuacja umiejscowiona w ekonomicznej sytuacji Europy oraz perspektywy w najbliższym czasie na rozwój działalności.

Prócz tematów związanych z siecią TGS poruszono takie kwestie jak: analiza rankingów dotyczących sieci zrzeszających firmy audytorskie, w tym analiza pozycji TGS, liderów i tendencji na rynku; prezentacja nowych członków, w tym firm z Izraela i Libanu; podsumowanie prac komitetu audytu, komitetu podatkowego, komitetu marketingowego i komitetu doradztwa gospodarczego.

Dodatkowo odbyła się interesująca prezentacja na temat możliwości podatkowych i prowadzenia działalności we Włoszech.

Więcej informacji o naszej sieci TGS Global znajduje się tutaj: http://www.tgs-global.com/ .

29 kwietnia 2016

Finał Finansomanii 2016!

Tegoroczny Konkurs Wiedzy o Finansach został rozstrzygnięty!

W Wielkim Finale, każdy z Finalistów odpowiadał na trzy wylosowane pytania. Kapituła Konkursu, składająca się w większości z przedstawicieli Rady Finansów, a także świata nauki, oceniała wartość merytoryczną oraz sposób wypowiedzi.

W wyniku zmagań setek uczestników wyłoniony został Finansomaniak Roku!

Oto lista Zwycięzców oraz pozostałych Finalistów drugiej edycji Finansomanii:

 1. Adam Maćkowiak
 2. Kamila Kozak
 3. Natalia Trela

Pozostali Finaliści:
Adrian Świerblewski,
Daria Ślązak,
Marcin Trębacz,
Aleksander Nowakowski,
Kamila Blige,
Maria Krakowska,
Adrianna Trocha.

Wszystkim składamy ogromne gratulacje za podjęcie wyzwania.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Finansomaniakom oraz zapraszamy już za rok!

29 kwietnia 2016

Relacja z konferencji zawodowej

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Oddział Terenowy w Kaliszu 27 kwietnia br. zorganizowało konferencję pod tytułem „Kreatywna Rachunkowość a wiarygodność sprawozdań finansowych”

Patronat nad konferencją objęli: Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz –  Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wieloletni Kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz  Prof. dr inż. Jan Chajda – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Prócz powyższych osób aktywny wkład w konferencję wnieśli: Kanclerz PWSZ w Kaliszu Pan Kazimierz Matusiak oraz Dziekan Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu doc. dr Jan Frąszczak, który był również jednym z prelegentów.

W Konferencji wzięło udział niecałe 150 osób, w tym zarówno członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ale także przedstawiciele Sądu, Urzędów Skarbowych, Kancelarii Adwokackich i Radców Prawnych, Doradcy Podatkowi, Biegli Rewidenci, jak również studenci PWSZ w Kaliszu oraz słuchacze kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Kaliszu.

Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz inaugurował konferencję wykładem „Oblicza współczesnej rachunkowości kreatywnej”. Prof. Gabrusewicz dokonał podziału na kreatywność pozytywną – dotyczącą umiejętności najkorzystniejszego stosowania alternatywnych rozwiązań w rachunkowości oraz negatywną – oszukańczą, w której przekraczane są dozwolone regulacje i świadomie przedstawia się sytuację finansową firmy inną niż jest ona w rzeczywistości.

Pan Piotr Hans (Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce) przedstawił audytorium dane statystyczne dotyczące fałszowania informacji finansowych podmiotów gospodarczych w Polsce i na świecie podając jednocześnie jak ogromne straty finansowe są ponoszone w wyniku dokonywanych fałszerstw.

Etyczną stroną kreatywnej rachunkowości zajęła się w swoim wystąpieniu Pani dr Anna Matuszewska (starszy wykładowca Wydziału Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu). Zapoznała słuchaczy z najnowszymi wynikami prowadzonych przez siebie badań nad postrzeganiem etyki przez księgowych — członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski oraz przedstawicieli biur rachunkowych.

Przykłady nadużycia kreatywności, prosto z wokandy sądowej przytoczył Dziekan Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu, doc. dr Jan Frąszczak, który przez wiele lat był biegłym sądowym z zakresu finansów i rachunkowości.

Pani Marlena Borowiak (pracownik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu) zajęła się tematyką podatkową kreatywnej rachunkowości – podkreśliła znaczenie instytucji ścigających osoby dokonujące przestępstw podatkowych, a także rolę każdego obywatela w kształtowaniu właściwych postaw, np. poprzez pobieranie paragonów fiskalnych przy każdych transakcjach.   

Pan Łukasz Motała (v-ce Prezes Zarządu 4Audyt Sp. z o.o., członek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w  Polsce, wykładowca SKwP) zaprezentował wybrane aspekty kreatywnej rachunkowości w korporacjach akcentując jednocześnie, że jakość stanowionego prawa w znacznym stopniu determinuje jakość informacji finansowych podmiotów gospodarczych.

Oprócz wspomnianych wyżej wystąpień, odbył się panel dyskusyjny na temat odpowiedzialności za zwalczanie fałszowania sprawozdań finansowych.

Tematyka konferencji okazała się bardzo interesująca, o czym może świadczyć duża liczba uczestników i fakt, że sala była wypełniona do ostatniego wystąpienia. Ożywione dyskusje uczestników, zarówno podczas konferencji jak i również w przerwach spowodowały, że organizatorzy musieli znacznie przedłużyć czas trwania konferencji początkowo przewidziany do godziny 14.40.

Spotkanie poprowadził Pan Andrzej Urbaniak biegły rewident, Prezes Zarządu Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Celem konferencji było ukazanie zagadnień kreatywnej rachunkowości w wielu aspektach. Główna konkluzja sprowadzała się to tego, że Księgowi, mający na co dzień do czynienia z różnymi uwarunkowaniami, powinni dochować zasad etyki zawodowej, bo tylko wówczas dadzą gwarancję należytego wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.

18 kwietnia 2016

4AUDYT sp. z o.o. w czołówce najlepszych firm audytorskich

4AUDYT sp. z o.o. ponownie znalazła się w gronie największych audytorów corocznego rankingu Gazety Giełdy „Parkiet” oraz Dziennika „Rzeczpospolita”.

Nasza spółka niezmiennie znajduje się w pierwszej piętnastce największych audytorów w kraju.

W poszczególnych kategoriach 4Audyt uplasowało się, jak w roku ubiegłym na:

14. miejscu w klasyfikacji ogólnej największych firm audytorskich (oba rankingi),

12. miejscu w klasyfikacji firm badających podmioty na GPW (oba rankingi),

17. miejscu, biorąc pod uwagę przychody z czynności rewizji finansowej(ranking „Rzeczpospolitej”)

4. miejscu w kategorii firm badających podmioty na rynku NewConnect (ranking „Parkietu”).

15 kwietnia 2016

Konferencja zawodowa: „Kreatywność w rachunkowości a wiarygodność sprawozdań finansowych”

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Oddział Terenowy w Kaliszu organizują konferencję w dniu 27 kwietnia br. w auli im. Prof. Czesława Glinkowskiego w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia się i udziału w konferencji. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa: mail kalisz@skwp.pl , tel: (62)757-33 37, 608-340-348, pisemnie: SKwP OT Kalisz ul. Czaszkowska 1/E.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji:

 

9:30      Rejestracja uczestników konferencji

 

9:50      Przywitanie uczestników konferencji

 

10:00    Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – wieloletni Kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Biegły Rewident, Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

              „Oblicza współczesnej rachunkowości kreatywnej”

 

10:30    Piotr Hans – Biegły Rewident, Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

              „Fałszowanie informacji finansowych w Polsce i na świecie”

 

11:00    Doc. dr Jan Frąszczak – Dziekan Wydziału Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, Biegły Sądowy z zakresu księgowości i finansów

              „Ewidencja zdarzeń gospodarczych jako zabezpieczanie interesów podmiotu gospodarczego- analiza przypadków”

 

11:30    Przerwa kawowa

 

11:50    Panel dyskusyjny

              „Kto odpowiada za zwalczanie fałszowania sprawozdań finansowych”

Panel poprowadzi Piotr Hans

 

12:50    Przerwa kawowa

 

13:10      Dr Anna Matuszewska – starszy wykładowca Wydziału Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu

                „Etyka wobec prób wywierania presji”

 

13:40      Bogdan Bartosik – Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego

                „Rachunkowość kreatywna a realizacja obowiązków podatkowych”

 

14:10      Łukasz Motała – v-ce Prezes Zarządu 4Audyt sp. z o.o.,

Członek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wykładowca SKwP

               „Lepiej zapobiegać niż leczyć- dlaczego jednak profilaktyka w rachunkowości nie zawsze jest skuteczna”

 

14:40      Zakończenie konferencji

 

Patronat nad konferencją objęli:

Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia    Księgowych w Polsce

Prof. dr inż. Jan Chajda  – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu

 

Organizatorzy konferencji :

 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu Oddział Terenowy w Kaliszu

 

 • Wydział Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

 

Konferencja odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 roku w auli im. Prof. Czesława Glinkowskiego w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, przy ul. Nowy Świat 4

4 marca 2016

Kolejna Finansomania!

Kolejny rok z rzędu patronujemy konkursowi Finansomania, organizowanemu przez Radę Finansów Wydziału Ekonomii UEP.

Finansomania promuje najlepszych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Podczas konkursu uczestnicy mają okazję sprawdzić się w pytaniach z zakresu finansów, bankowości, ubezpieczeń i rachunkowości. Dwie pierwsze rundy odbywają się na platformie Moodle (link poniżej), natomiast podczas ostatniej rundy – Wielkiego Finału, studenci odpowiadają przed Komisją Konkursową, złożoną z przedstawicieli instytucji wchodzących w skład Rady Finansów przy Wydziale Ekonomii UEP.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Konkursu:

Link do kursu, na który należy się zapisać to http://moodle.ue.poznan.pl/course/view.php?id=5783

Link do strony internetowej konkursu to http://finansomania.ue.poznan.pl/
Link do fanpage konkursu, z którego można udostępniać aktualne informacje to https://www.facebook.com/konkursfinansomania/?fref=ts

Z pewnością będziemy na bieżąco informować o toczących się rozgrywkach pomiędzy Finansomaniakami.

1 lutego 2016

Osiągnięcia Polskiego Związku Kendo

Wspierając działalność Polskiego Związku Kendo mamy przyjemność zaprezentować ostatnie osiągnięcia polskich zawodników w tej dziedzinie.

W roku 2015 odbyło się 5 zgrupowań Kadry Narodowej Jodo. Ponadto w maju 2015 roku, w Zawierciu odbyły się 9 Otwarte Mistrzostwa Polski Jodo, po których ustalony został skład Ścisłej Kadry Narodowej na Mistrzostwa Europu Jodo w Szwecji.

 

Z XIV Mistrzostw Europy Jodo – z Falkenberg w Szwecji wróciliśmy z medalami:

Turniej drużynowy – brązowy medal

Turniej indywidualny:

jeden złoty medal

dwa brązowe medale.

 

Serdecznie gratulujemy i o kolejnych osiągnięciach będziemy pisać niebawem.

4 stycznia 2016

Zmiany w rachunkowości od 2016 roku

Nowelizacja ustawy o rachunkowości przynosi wiele uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej i rachunkowej, szczególnie dla małych firm.

23 lipca 2015 roku Sejm przyjął senackie poprawki w zakresie uproszczenia księgowości małych firm. Zmiany będą miały zastosowanie dla sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy, który rozpoczął się 1 stycznia 2016 roku. Do sprawozdań za 2015 rok zmiany obrotowy mają być stosowane dobrowolnie. Poniżej przybliżamy najważniejsze zagadnienia.

 1. Ułatwienie dla małych jednostek w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego, które ma składać się z uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz z ograniczonych swym zakresem informacji dodatkowych.. Nie jest konieczne zamieszczanie zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Dodatkowo ustawa wprowadza definicję małych jednostek.
 2. Kolejne zmiany obejmą możliwość klasyfikacji umów leasingu w sposób uproszczony, tj. według zasad określonych w przepisachpodatkowych, możliwość odstąpienia do ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz możliwość niestosowania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, dla nowego katalogu jednostek, tj. jednostek samorządu terytorialnego oraz takich jednostek, które za poprzedni rok obrotowy nie przekraczają dwóch z następujących trzech wielkości:

– 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego;

– 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy;

– 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

 1. Ze stosowania przepisów o rachunkowości będą zwolnione małe organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Te jednostki dostają możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji kosztów i przychodów zgodnej z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów. Uproszczenie to ma szacunkowo objąć nawet ponad 70% organizacji pozarządowych.
 2. Nowelizacja wprowadza także ujednolicenie przepisów w temacie terminu przeliczania na walutę polską wielkości wyrażonych w euro, które są wymienione w art. 3 ust. 3ustawy o rachunkowości, art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4 ust. 2ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.
11 grudnia 2015

Konferencja Going Global w Londynie

4 grudnia 2015 r. w Londynie odbyła się cykliczna konferencja zorganizowana przez UK Trade & Investment – brytyjski urząd centralny do spraw promocji eksportu i inwestycji. W ramach imprezy pod nazwą Going Global Live zachęca się do inwestowania na poszczególnych rynkach światowych. Reprezentując sieć TGS Global uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu.

Prelegentem ze strony 4AUDYT był Łukasz Motała – Wiceprezes spółki, który prezentował rynek polski pod kątem atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych.

Celem wystąpienia było dostarczenie pragmatycznych i skondensowanych informacji dla potencjalnych inwestorów spoza Polski. W zakres prezentacji wchodziły między innymi krótkie przedstawienie danych makroekonomicznych oraz praktyczne porady typu: jaki jest w Polsce system podatkowy oraz jak można szybko założyć spółkę, bądź też podjąć inną działalność gospodarczą. Łukasz Motała zapoznał także potencjalnych kontrahentów z głównymi pułapkami, jakie mogą na nich czyhać  na początku prowadzenia biznesu w Polsce.

Wiceprezes 4AUDYT opowiedział między innymi o zlokalizowanych na terenie naszego kraju specjalnych strefach ekonomicznych wskazując na istotne gospodarczo różnice pomiędzy nimi oraz przyrównując je do podobnych regionów na świecie. Godne wspomnienia były również korzyści płynące ze współpracy potencjalnego inwestora zagranicznego z doradcami z dziedzin księgowości, audytu i podatków znającymi dany rynek krajowy.

 

Broszura prezentująca program konferencji:

https://issuu.com/prysmgroupltd/docs/goingglobal_sg015_de

strona konferencji Going Global Live:

http://www.goinggloballive.co.uk/

1 czerwca 2015

Finał Finansomanii!

Konkurs Wiedzy o Finansach rozstrzygnięty!

W ostatecznej rozgrywce – Wielkim Finale, każdy z Finalistów odpowiadał na trzy wylosowane pytania. Kapituła Konkursu, składająca się w większości z przedstawicieli Rady Finansów, a także świata nauki, oceniała wartość merytoryczną oraz sposób wypowiedzi. Zwieńczeniem wydarzenia była Gala Finałowa, podczas której ogłoszono wyniki konkursu, oraz odbył się wykład „Metody fizyki dla rynków finansowych”, poprowadzony przez dr Łukasza Machurę z Zakładu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W wyniku zmagań niemal 600 uczestników wyłoniony został Finansomaniak Roku! Oto lista Zwycięzców oraz pozostałych Finalistów (w kolejności alfabetycznej) pierwszej edycji Finansomanii:

1. Maciej Zając

2. Iwona Flaga

3. Mateusz Kozak

4. Natalia Błażejewska

5. Bartosz Charzyński

6. Dominika Hermann

7. Wojciech Kościelak

8. Łukasz Nitschke

9. Michał Pietrzak

10. Aleksandra Rabczun

Żaden z Finalistów nie opuścił Konkursu z pustymi rękoma – łączna suma nagród wyniosła ponad 20 000 zł!

Serdecznie gratulujemy wszystkim Finansomaniakom oraz zapraszamy już za rok!

15 maja 2015

Konferencja TGS we Frankfurcie

W dniach 11 i 12 maja 2015 r. odbyła się konferencja grupy TGS Global, w której aktywnie uczestniczyliśmy.

Przedmiotem dyskusji były kwestie dotyczące samej sieci TGS – jej aktualna sytuacja oraz plany i perspektywy jej przyszłego rozwoju.

Podjęto m.in. tematy marketingu i zasad współpracy, omówiono główne osiągnięcia sieci w kluczowych dziedzinach jej działalności, tj. w audycie, podatkach i consultingu.

Kolejną częścią konferencji była prezentacja członków nowo przyjętych do TGS, tj. firm doradczych z Austrii, Gruzji i Dubaju.

Kończącymi konferencję były podsumowania w mniejszych grupach, podczas których dyskutowano o tym, jaki jest stan i co można zrobić dla dalszej współpracy w zakresie audytu, podatków i consultingu.

Będziemy informować o kolejnych konferencjach w ramach naszej sieci TGS Global.

4 maja 2015

4AUDYT Partnerem Polskiego Związku Kendo

Nasza firma postanowiła wesprzeć działalność Polskiego Związku Kendo, a w szczególności Komisję Jodo, która została powołana właśnie w strukturach Polskiego Związku Kendo.

Jodo jest japońską odmianą szermierki obronnej z użyciem kija zwanego Jo. Ma ono długą tradycję i jest inspiracją do wielu współczesnych sztuk walki m.in.: jojutsu, kenjutsu, czy sojutsu, a także naginatajutsu.

Reprezentanci Polskiej Kadry Narodowej Jodo w Mistrzostwach Europy Jodo są od wielu lat wysoko kwalifikowani, nagradzani i odnoszą spektakularne sukcesy.

4Audyt, wspierając finansowo Polski Związek Kendo pragnie przyczynić się do spopularyzowania tej mało jeszcze znanej w Polsce, a naszym zdaniem wartej zauważenia dyscypliny.

Więcej informacji na stronie Polskiego Związku Kendo:

http://www.kendo.pl/

1 kwietnia 2015

4AUDYT sp. z o.o. w czołówce najlepszych firm audytorskich

Jak co roku dzienniki „Rzeczpospolita” i Gazeta Giełdy ”Parkiet” opublikowały rankingi największych firm w polskiej branży audytorskiej. 4Audyt niezmiennie znajduje się w pierwszej piętnastce największych audytorów w kraju i w pierwszej trójce najaktywniejszych podmiotów badających spółki notowane na NewConnect.

W poszczególnych kategoriach 4Audyt uplasowała się na:

14. miejscu w klasyfikacji ogólnej największych firm audytorskich (oba rankingi)

12. miejscu, czyli o pozycję wyżej niż w roku ubiegłym w klasyfikacji firm badających podmioty na GPW (oba rankingi),

17. miejscu, biorąc pod uwagę przychody z czynności rewizji finansowej (ranking „Rzeczpospolitej”),

2. miejscu w kategorii firm badających podmioty na rynku NewConnect, co oznacza awans o jedno miejsce w porównaniu z rokiem ubiegłym (ranking „Parkietu”).

 

16 marca 2015

Trwa Finansomania!

Zakończył się pierwszy etap Konkursu Finansomania organizowanego przez Radę Finansów Wydziału Ekonomii UEP. Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem studentów. 4AUDYT wspiera przedsięwzięcie jako patron merytoryczny i jako fundator nagród dla najlepszych Finansomaniaków.

15 marca zakończył się pierwszy etap Fiansomanii, konkursu wiedzy finansowej kierowanego do studentów UEP. Do etapu wstępnego, który rozpoczął się 2 marca br. przystąpiło aż 561 uczestników. Takie duże zainteresowanie Konkursem ze strony studentów bardzo cieszy głównego organizatora wydarzenia- Radę Finansów Wydziału Ekonomii UEP. 4AUDYT wspiera Finansomanię jako patron merytoryczny i jako sponsor nagród: płatnych staży w działach audytu i podatków oraz bonów na książki i publikacje o tematyce finansowej.

Do kolejnego etapu zakwalifikuje się 30 uczestników, a w ścisłym finale weźmie udział 10 Finansomaniaków. Uroczysta gala finałowa konkursu odbędzie się 20 kwietnia br.

Wszystkim Finansomaniakom życzymy powodzenia!

3 marca 2015

Marcin Hauffa osobowością tworzącą rynek audytu w Polsce

Wiceprezes Zarządu 4AUDYT sp. z o. o. został wymieniony w czołówce osób tworzących rynek polskiego audytu w rankingu Gazety Finansowej „Who is Who”.

Ranking ukazał się 27 lutego 2015 roku w Gazecie Finansowej przy okazji raportu Rynek Audytu w Polsce 2014 – 2015. Raport ten zawiera podsumowanie działalności rynku audytu w 2014 roku, jak również prognozy na 2015 rok. Materiał został wzbogacony o Listę Who is Who, czyli zestawienie najważniejszych postaci tworzących rynek audytorski w Polsce – wśród których wyróżniono Marcina Hauffę.