29 listopada 2017

Komitet Standardów Rachunkowości – aktualizacja KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”

Komitet Standardów Rachunkowości dokonał aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 ,,Rachunek przepływów”. Zaktualizowana wersja KSR 1 nie wnosi wielu merytorycznych zmian.

Zmiany w standardzie były podyktowane koniecznością dostosowania do znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Dlatego nowa wersja uwzględnia, że zgodnie z ustawą o rachunkowości, do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych są zobowiązane jednostki, których roczne sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania i ogłaszania, z uwzględnieniem uproszczeń, które mogą stosować jednostki mikro i małe. Ponadto KSR 1 określa szczegółowe zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z wymogami załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Zawiera on też reguły sporządzania skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych zapewniające jego zgodność z rozporządzeniem ministra finansów z 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz.U. poz. 1327 i Dz.U. z 2015 r. poz. 1957).

Zaktualizowany Krajowy Standard rachunkowości Nr 1 wszedł w życie 6 listopada 2017 r., (tj. w dniu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów – Dz.Urz. z 2017 r. poz. 216) i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r.

Z pełną wersją projektu można zapoznać się tutaj:

http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=ce751b63-a96b-4f1e-bc63-a7d300760d15&groupId=764034

wróć