1 września 2016

Krajowy Standard Rachunkowości nr 10

Z dniem 29 sierpnia 2016 r. wszedł w życie Krajowy Standard Rachunkowości nr 10 Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

Celem wydania Krajowego Standardu Rachunkowości nr 10 (KSR 10) było wyjaśnienie wątpliwości w zakresie stosowania zgodnych z ustawą o rachunkowości zasad wyceniania i ujmowania w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnień w sprawozdaniach finansowych aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów wynikających z umów o partnerstwie publiczno – prawnym oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

Dodatkowo może on mieć zastosowanie do aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów wynikających z innych umów, których przedmiotem jest wspólna, wieloletnia współpraca strony publicznej i strony prywatnej, polegająca na:

  • budowie nowego lub ulepszeniu istniejącego środka trwałego, w celu jego wykorzystania do świadczenia usług na rzecz osób wskazanych przez stronę publiczną,
  • przeniesieniu prawa do użytkowania istniejącego środka trwałego należącego do strony publicznej na stronę prywatną, w celu świadczenia za jego pomocą usług na rzecz osób wskazanych przez stronę publiczną.

 

KSR 10 obowiązuje po raz pierwszy dla sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r. z możliwością jego wcześniejszego stosowania.

 

Z pełną wersją KSR 10 można zapoznać się tutaj:

http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=d911ae5b-42ab-4d3d-9fdf-0e1e7836976a&groupId=764034

wróć