11 marca 2022

Podpisanie ustawy przez Prezydenta w związku z Rozporządzeniem z 7.01.2022 r.

Prezydent podpisał ustawę z dnia 24 lutego 2022 r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Ustawa Zmieniająca wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.; dalej: ustawa o PIT).

 

Celem nowelizacji jest m.in. uregulowanie mechanizmu przedłużania terminów pobrania i wpłaty na podatek dochodowy, który został wcześniej wprowadzony do systemu prawnego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej: Rozporządzenie).

 

Mechanizm przedstawiony w Ustawie Zmieniającej odpowiada mechanizmowi przedstawionemu w Rozporządzeniu. Mechanizm przedstawiony w Ustawie Zmieniającej ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy za miesiące od lutego do grudnia 2022 r.

 

Istotna zmiana dotyczy możliwości rezygnacji przez pracownika z przedłużania terminu poboru zaliczki na podatek dochodowy, która nie jest uzależniona, tak jak w przypadku Rozporządzenia, od tego czy pracownik złożył oświadczenie PIT-2. Innymi słowy: bez względu na to czy pracownik złożył pracodawcy PIT-2 może on złożyć płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o nieprzedłużenie terminów, o których mowa w art. 31, art. 38 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1. W takiej sytuacji przepisów „o nieprzedłużaniu terminu poboru zaliczki” nie stosuje się najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik otrzymał ten wniosek. Pracownik może zatem złożyć rezygnację z mechanizmu podwójnego liczenia zaliczek na podatek dochodowy i rozliczać się zgodnie z zasadami obowiązującymi od 2022 r.

 

Ponadto, w wyniku wprowadzonych zmian, oświadczenie PIT-2 będzie mogło zostać złożone w trakcie roku podatkowego. W związku z powyższym płatnik będzie zobowiązany do zmniejszania zaliczek na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również wówczas, gdy oświadczenie zostanie złożone w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym, jak miało to miejsce dotychczas.

 

Płatnik odlicza kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał to oświadczenie.

 

Ponadto oświadczenie PIT-2 będzie mógł złożyć emeryt lub rencista, jeżeli złoży do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej.

 

Podstawowym terminem wejścia w życie ustawy jest dzień następujący po dniu ogłoszenia. Ustawę ogłoszono w Dzienniku Ustaw dnia 9 marca 2022 r.

 

Więcej informacji https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000055801.pdf 

wróć