4 stycznia 2016

Zmiany w rachunkowości od 2016 roku

Nowelizacja ustawy o rachunkowości przynosi wiele uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej i rachunkowej, szczególnie dla małych firm.

23 lipca 2015 roku Sejm przyjął senackie poprawki w zakresie uproszczenia księgowości małych firm. Zmiany będą miały zastosowanie dla sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy, który rozpoczął się 1 stycznia 2016 roku. Do sprawozdań za 2015 rok zmiany obrotowy mają być stosowane dobrowolnie. Poniżej przybliżamy najważniejsze zagadnienia.

  1. Ułatwienie dla małych jednostek w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego, które ma składać się z uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz z ograniczonych swym zakresem informacji dodatkowych.. Nie jest konieczne zamieszczanie zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Dodatkowo ustawa wprowadza definicję małych jednostek.
  2. Kolejne zmiany obejmą możliwość klasyfikacji umów leasingu w sposób uproszczony, tj. według zasad określonych w przepisachpodatkowych, możliwość odstąpienia do ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz możliwość niestosowania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, dla nowego katalogu jednostek, tj. jednostek samorządu terytorialnego oraz takich jednostek, które za poprzedni rok obrotowy nie przekraczają dwóch z następujących trzech wielkości:

– 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego;

– 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy;

– 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

  1. Ze stosowania przepisów o rachunkowości będą zwolnione małe organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Te jednostki dostają możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji kosztów i przychodów zgodnej z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów. Uproszczenie to ma szacunkowo objąć nawet ponad 70% organizacji pozarządowych.
  2. Nowelizacja wprowadza także ujednolicenie przepisów w temacie terminu przeliczania na walutę polską wielkości wyrażonych w euro, które są wymienione w art. 3 ust. 3ustawy o rachunkowości, art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4 ust. 2ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

wróć