Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Dokumentacja cen transferowych

  We współczesnej mocno konkurencyjnej gospodarce rozwój przedsiębiorców w oparciu o podmioty współdziałające pozwala niejednokrotnie lepiej sprostać istniejącym oraz przyszłym wyzwaniom.

  Transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanym są jednak szczególnym przedmiotem zainteresowań organów podatkowych. Przepisy dotyczące podatków dochodowych nakładają na tego typu podmioty szczególny obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej.

  Warto zauważyć, iż obowiązek sporządzenia takiej dokumentacji dotyczy podmiotu dokonującego sprzedaży na rzecz podmiotu powiązanego, ale również obejmuje on swoim zakresem transakcji zakupu od takiego podmiotu.

  Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczy także podatników dokonujących transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikająca z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju określanych mianem „rajów podatkowych”.

  W ramach tej usługi dokonujemy w szczególności:

  • identyfikacji transakcji, które objęte są obowiązkiem sporządzania dokumentacji podatkowej,
  • opracowanie oraz przygotowanie dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji zidentyfikowanych jako podlegających obowiązkowi objęcia tego typu dokumentacją,
  • pomoc przy opracowywaniu strategii cen transferowych,
  • pomoc przy przygotowywaniu projektów umów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia cen transferowych.

  Kalkulacja wynagrodzenia w przypadku tej usługi oparta jest o analizę stanu faktycznego Naszego Klienta oraz dostarczonych dokumentów źródłowych.

  Zapraszamy do kontaktu