Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Sporządzanie ekspertyz i opinii z zakresu prawa podatkowego

  Sporządzenie na zlecenie Naszych Klientów opinii i ekspertyz z zakresu prawa podatkowego jest jedną z naszych podstawnych usług. Zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Naszymi Klientami sporządzamy opinie dotyczące skutków podatkowych występujących oraz mogących wystąpić w zaprezentowanym przez Klienta stanie faktycznym.

  Sporządzając opinię prezentujemy przede wszystkim własne stanowisko w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego lub planowanego przedsięwzięcia Naszego Klienta wskazując przy tym stanowisko prezentowane przez organy podatkowego, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz poglądy prezentowane w literaturze przedmiotu.

  Opinie i ekspertyzy z zakresu prawa podatkowego mogą zawierać również zgodnie z życzeniem Klienta przedstawienie kilku rozwiązań kwestii biznesowych, planowanych przedsięwzięć Naszych Klientów prezentując w szczególności skutki podatkowe oraz ryzyka podatkowe mogąc wystąpić przy realizacji możliwych, wskazanych rozwiązań. Sporządzona przez nas ekspertyza lub opinia zawiera w tym przypadku również wskazanie – w naszej ocenie – najkorzystniejszego rozwiązania przy uwzględnieniu w szczególności jego skutków podatkowych.

  Przedmiotowa usługa może być realizowana na indywidualne zlecenie Naszego Klienta lub też może być wykonywana w ramach stałej współpracy w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego.

  W przypadku wykonywania usługi w oparciu o umowę o stałej współpracy cena usługi uzależniona jest od ilości godzin przepracowanych przez naszych ekspertów przy sporządzaniu opinii. Z kolei w odniesieniu do indywidulanych zleceń cena odzwierciedla w szczególności czas niezbędny do sporządzenia opinii oraz kwestie złożoności i skomplikowania sprawy Klienta mającej być przedmiotem opinii.

  Zapraszamy do kontaktu