Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Due Diligence podatkowe

  Celem głównym Due Diligence podatkowego jest uzyskanie racjonalnej pewności w wyniku przeprowadzonych działań i zastosowanych procedur czy przedsiębiorca prawidłowo dokonało rozliczenia podatków oraz para podatków w danym okresie.

  W szczególności uzgodnione procedury obejmują sprawdzenie – w dużej mierze metodą wyrywkową – dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w deklaracjach podatkowych oraz para podatkowych.

  Due Diligance podatkowe ma na celu wskazanie zagrożeń oraz obszarów ryzyka w zakresie podatków oraz identyfikację ewentualnych możliwych do wykorzystania oszczędności podatkowych (optymalizacji), jak również wskazanie kierunków dalszej polityki podatkowej przedsiębiorstwa.

  Zadanie to polega na okresowym badaniu prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz prawidłowości klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów prawa podatkowego, w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości, które mogłyby skutkować dotkliwymi sankcjami ze strony organów kontroli podatkowej oraz skarbowej.

  Potencjalny nabywca spółki może ograniczyć ryzyko transakcji wynikające z ewentualnych nieprawidłowości w rozliczeniach z tytułów publiczno – prawnych w tym podmiocie. Ponadto, w przypadku sfinalizowania potencjalnej transakcji Nasz Klient (Spółka), będąc świadomym popełnionych ewentualnych nieprawidłowości, może odpowiednio wcześnie podjąć stosowne działania umożliwiające dokonanie korekt dotychczasowych rozliczeń z tytułów publiczno – prawnych.

  Wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości może m.in. stanowić podstawę do wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconych podatków lub innych opłat budżetowych. Z kolei zidentyfikowanie źródeł oraz przesłanek ewentualnych błędnych rozliczeń pozwoli Naszemu Klientowi (Spółce) w przyszłości (z dużym prawdopodobieństwem) wyeliminować dotychczasowe nieprawidłowości oraz wpłynie na zgodne z prawem rozliczenia publiczno – prawne w celu uniknięcia ewentualnych sankcji karnych skarbowych.

  Nasi specjaliści wskazują rozwiązania umożliwiające optymalizację rozliczeń podatkowych, a na życzenie Klienta osobiście wdrażają w firmie najkorzystniejsze rozwiązania.

  Dzięki wykonywanych w ramach Due Diligence podatkowego czynności i procedur, będą mogli Państwo również przygotować się do przyszłych ewentualnych kontroli m in. w zakresie przekazywanych informacji i formy ich prezentacji. Zaletą naszych audytów jest również budowanie świadomości u wszystkich pracowników, nie tylko ze służb finansowo – księgowych, którzy dostarczają informacje i dane, mające wpływ na rozliczenia podatkowe i celne (działu sprzedaży, marketingu, inwestycji itp.), a którzy nie zawsze z ochotą współpracują z działem finansowo-księgowym.

  Podstawą naszych prac jest ścisła współpraca z Klientem, pod dyskusje poddawane są wszelkie wątpliwości zgłoszone przez Klienta w ramach wykonywanych prac.

  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, bądź identyfikacji zagrożenia, prezentowane są możliwe do zastosowania rozwiązania eliminujące nieprawidłowości lub minimalizujące ryzyka.

  Podobnie jak w przypadku audytu podatkowego wynagrodzenie za wykonaną usługę kalkulowane jest indywidualnie w odniesieniu do każdego zalecenia, w szczególności z uwzględnieniem pracochłonności planowanych w ramach usługi działań.

  Zapraszamy do kontaktu