Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Reprezentowanie przed organami podatkowymi

  Reprezentowanie Naszych Klientów w postępowaniach podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe jest jedną z naszych podstawowych usług.

  Usługa obejmuje również swoim zakresem reprezentowanie Naszych Klientów oraz pomoc w czasie prowadzonych kontroli podatkowych oraz skarbowych, a także podczas czynności sprawdzających.

  W ramach świadczonej usługi zapewniamy w szczególności pomoc doświadczonych, profesjonalnych pełnomocników posiadających wiedzę w zakresie szczególnych procedur obowiązujących w wyżej wskazanych czynnościach organów podatkowych oraz skarbowych.

  W ramach tej usługi zapewniamy:

  • przygotowywanie strategii związanej z konkretnym postępowaniem podatkowym oraz kontrolnym,
  • sporządzenie pism procesowych, w szczególności odwołań, zażaleń, zastrzeżeń od decyzji, postanowień oraz protokołów z kontroli wydawanych przez organy podatkowe oraz skarbowe,
  • uczestnictwo oraz pomoc w czasie przesłuchań prowadzony w ramach postępowań przez organy podatkowe oraz skarbowe,
  • pomoc w trakcie prowadzonym postępowań karnych skarbowych.

  Wynagrodzenie w przypadku tego typu usługi kalkulowane jest indywidulanie w odniesieniu do danego zlecenia, ze szczególnymi uwzględnieniem ilości godziny przepracowanych przez naszych pełnomocników przy danej sprawie w ustalonym z Naszym Klientem okresie rozliczeniowym.

  Zapraszamy do kontaktu