Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Fundusze UE

  Zapewniamy kompleksowe zarządzanie procesem pozyskiwania wsparcia z funduszy unijnych i środków krajowych oraz rozliczania uzyskanych dotacji (fundusze UE).

  Oferujemy kompleksowe doradztwo dotyczące pozyskiwania wsparcia w ramach funduszy unijnych (bezzwrotnych) przede wszystkim w zakresie:

  1) Zakupu usług doradczych (dokumentacji i analiz) związanych z wejściem spółek na NewConnect/rynek podstawowy GPW w ramach Działania 3.3.2 POIG „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP” – przygotowanie wniosku na dofinansowanie projektu oraz późniejsze zarządzanie (przewidywany konkurs w lutym 2012 roku);

  2) Realizacji projektów inwestycyjnych (głównie inwestycje w środki trwałe) realizowanych przez podmioty sektora MŚP w ramach wsparcia z Regionalnych Programów Operacyjnych (m.in. Działania 1.1 i 1.2 WRPO) – przygotowanie wniosków o dofinansowanie i biznesplanów na wsparcie mikroprzedsiębiorstw/ rozwoju MŚP oraz dalsze zarządzanie projektem (potencjalne konkursy w ramach większości Programów Regionalnych, w tym WRPO – przełom 2011/2012) z rozróżnieniem na III typy konkursów:

  • dla mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat na rynku na projekty inwestycyjne,
  • dla MŚP na projekty inwestycyjne,
  • dla MŚP (również mikro) na projekty inwestycyjne cechujące się najwyższym poziomem innowacyjności zastosowanych rozwiązań – projekty zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych (wykorzystywanych do 3 lat na europejskim/światowym rynku),
  • dla MŚP na specjalistyczne projekty doradcze m.in. z zakresu jakości, wykorzystywania zaawansowanych technologii, opracowania strategii rozwoju, projektowania, wdrażania i doskonalenia nowego produktu lub usługi itp.;

  3) Wsparcia dla projektów związanych z pozyskiwaniem/zwiększeniem wykorzystania ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII – przygotowanie wniosku preselekcyjnego/ wniosku o dofinansowanie wraz z biznesplanem oraz zarządzania projektem – konkursy organizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (ewentualne potencjalne konkursy w części województw: na przełomie lat 2011/2012);

  4) Wsparcia rozwoju eksportu w przedsiębiorstwach, czyli tzw. Paszport do eksportu (projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych) – przygotowanie wniosku o dofinansowanie i Planu Rozwoju Eksportu oraz doradztwo w realizacji projektów w ramach Działania 6.1 POIG (konkursy: lipiec i listopad 2011);

  5) Wspierania działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym tworzenie produktów cyfrowych) – przygotowanie wniosku o dofinansowanie, pełniącego również funkcję biznesplanu, na pozyskanie środków na realizację projektu dotyczącego świadczenia e-usługi w ramach Działania 8.1 POIG (konkursy: prawdopodobnie koniec I kwartału 2012);

  6) Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B – przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z biznesplanem na projekt wdrożenia systemu informatyzacji procesów zarządzania relacjami z partnerami biznesowymi (przedsięwzięcia o charakterze technicznym jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej pomiędzy minimum trzema przedsiębiorstwami) w ramach Działania 8.2 POIG (konkursy: październik 2011);

  7) Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich – przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy oraz Ekonomicznego Planu Operacji w ramach wsparcia z Działania 3.1.2 PROW – konkurs prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (przewidywany konkurs: nabór w ramach konkursu: 26 września – 7 października 2011 roku);

  8) Inne możliwości wsparcia przedsiębiorczości, głównie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w zależności od zwiększenia potencjalnej alokacji na Działania (podział dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania).
  Doradztwo dotyczące pozyskiwania wsparcia w ramach funduszy krajowych (zwrotnych) w zakresie:

  9)
   Wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji – doradztwo i pomoc w pozyskaniu pożyczki z NFOŚiGW/WFOŚiGW

  Zapraszamy do kontaktu