Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Programy motywacyjne

  Opcje menedżerskie spełniają we współczesnym przedsiębiorstwie szereg ról:

  • Powodują związanie kluczowej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa kadry ze Spółką
  • Łączą interesy właścicieli z zarządzającymi. Dzięki objęciu przez kadrę zarządczą akcji ograniczone zostają koszty agencji
  • Motywują do pracy poprzez uzależnienie wysokości wynagrodzenia od spełnienia założonych warunków
  • Ograniczają koszty wynagrodzeń dla Spółki
  • Zmniejszają obciążenia podatkowe dla opcjonariuszy
  • Wprowadzają właścicielską kulturę organizacyjną
  • Powodują wzrost atrakcyjności Spółki na rynku pracy

  Jaki powinien wyglądać plan budowy programu opcji menedżerskich?

  • Modelowanie programu motywacyjnego rozpoczynamy od zdefiniowania założeń i od postawienia celów jakie dzięki temu programowi mają być osiągnięte
  • Akcjonariusze Spółki wybierają kluczowych dla Spółki pracowników, których program ten miałby dotyczyć
  • Wybieramy rodzaj instrumentów finansowych wraz z ceną ich przyznania
  • Określamy ponadto warunki jakie muszą być spełnione, aby pracownik nabył prawo do objęcia instrumentów
  • Definiujemy okres w jakim prawo to istnieje
  • Następuje zapisanie szczegółowych regulaminów programu przy udziale prawników
  • Optymalizujemy koszty i ich wpływ na RZiS programu zgodnie z MSSF
  • Wyceniamy koszt programu motywacyjnego
  • Kontrolujemy realizację opcji menedżerskich
  • Kontaktujemy się z biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe Spółki w celu uzgodnienia i akceptacji zasad wyceny i ujęcia kosztu

  Co proponujemy?

  Proponujemy szeroki wachlarz usług doradczych, który umożliwia skuteczne i bezproblemowe wprowadzenie w Spółce opcji menedżerskich:
  • Doradztwo w zakresie tworzenia programów opcji menedżerskich spójnych z potrzebami i strategią Spółki
  • Zaprojektowanie programu motywacyjnego przy współpracy z biegłym rewidentem w celu minimalizacji kosztów programu, które zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 2 należy ująć w sprawozdaniu finansowym
  • Sporządzenie wyceny programu motywacyjnego przy pomocy modeli wycen zdefiniowanych w MSSF2
  • Doradztwo prawne w zakresie wprowadzania opcji menedżerskich (szczegółowe zapisy regulaminu programy, uchwały WZA itp.)
  • Szkolenia dla kadry Spółki w celu efektywnego wykorzystania posiadanych przez pracowników instrumentów finansowych i wprowadzenia elementów kultury właścicielskiej wśród beneficjentów opcji

  Zapraszamy do kontaktu